Näyttelysäännöt

Yleiset näyttelysäännöt

SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN
Näitä sääntöjä noudatetaan 1.6.2016 lähtien kaikissa Suomen Marsuyhdistys ry:n

( jatkossa SMY) järjestämissä näyttelyissä ja muissa SMY:n hyväksymissä näyttelyissä.

NÄYTTELYT
Näyttelyissä voidaan järjestää marsuille ulkomuoto- sekä lemmikkiluokkia sekä muille jyrsijöille ja kaneille lemmikkiluokkia.

VAHINKOTAPAUKSET
SMY:n näyttelyiden järjestäjinä toimivat kaikki hallituksen jäsenet tai muut mahdolliset, kutakin näyttelyä kohti osoitetut henkilöt. Järjestäjät, SMY tai tuomarit eivät vastaa eläimille, näytteilleasettajille, esineille tai yleisölle sattuneista vahingoista. Jokainen näytteilleasettaja on itse vastuussa aiheuttamastaan tai eläimensä aiheuttamasta vahingosta.

TUOMARIT
SMY:n sekä sen hyväksymissä näyttelyissä tuomarina toimivat ainoastaan SMY:n hyväksymät tuomarit. Tuomari ei saa arvostella omaa tai perheenjäsenensä eläintä.

Ulkomaisten tuomareiden tulee omata vastaavat arvosteluoikeudet omassa maassaan.

SMY:n hallitus voi myöntää tähän sääntöön tarvittaessa poikkeuslupia.

NÄYTTELYYN ILMOITTAUTUMINEN
Näyttelyyn ilmoittaudutaan näyttelykutsun mukaisesti.

SMY:n näyttelyissä eläin voi osallistua joko ulkomuotoluokkaan, pet-luokkaan tai molempiin.

Näyttelyilmoittautumisen ajankohta katsotaan sähköpostin lähetysajan mukaan. Mikäli eläin on ilmoitettu osoitetun ajan jälkeen, voi ilmoittautumisten vastaanottaja katsoa ilmoittautumisen jälki-ilmoittautumiseksi tai evätä sen kokonaan.

Ulkomuotoluokkiin ilmoitettaessa Suomessa asuvan näytteilleasettajan omistuksessa olevalla marsulla pitää olla suomalainen rekisterinumero. Ulkomaalaisessa omistuksessa oleva marsu tulee olla rekisteröity omassa maassaan, mikäli ko. maassa on puhdasrotuisten marsujen rekisteröintijärjestelmä.

Näyttelymaksun suuruus päätetään näyttelykohtaisesti ja se suoritetaan näyttelykutsussa mainitulla tavalla. Näyttelykutsussa mainittuja hintoja ei voida jälkikäteen muuttaa. Ilmoittautumismaksu maksetaan kaikista ilmoitetuista eläimistä huolimatta siitä osallistuuko eläin tapahtumaan. Maksut voidaan periä myös jälkikäteen ja SMY voi määrätä henkilön näyttelykieltoon kunnes maksut on suoritettu.

NÄYTTELYYN OSALLISTUMINEN
Ennen varsinaisen arvostelun alkua suoritetaan eläintentarkastus. Eläintentarkastuksen laajuus ja tapa vaihtelevat näyttelykohtaisesti. Eläin voidaan tarkastuksen yhteydessä hylätä tai kokonaan evätä sen pääsy näyttelyalueelle jos sillä on ulkoloisia, se on kantava tai imettää, todella aggressiivinen tai muuten kunnoltaan soveltumaton näyttelyyn. Myyntieläimet tarkastetaan tapauskohtaisesti.  Tarkastuksessa hylätyn eläimen näyttelymaksu pitää maksaa, eikä jo maksettua ilmoittautumismaksua makseta takaisin.

Eläimen turkkia ei saa käsitellä vierailla aineilla, jotka muuttavat sen alkuperäistä laatua tai väriä. Eläin ei saa olla lääkityksen alaisena.

Eläimet arvostellaan näyttelyluettelon mukaisessa tai tuomarin ilmoittamassa järjestyksessä. Omistaja / näytteilleasettaja huolehtii siitä, että marsu on arvosteltavana oikeaan aikaan. Mikäli eläin ei tule arvosteltavaksi omalla vuorollaan, voi tuomari jättää eläimen kokonaan arvostelematta. Tällöin ilmoittautumismaksua ei makseta takaisin. Ulkomuotoluokka sijoitetaan lemmikkiluokan edelle, mikäli marsu on menossa molempiin luokkiin yhtä aikaa.

Satiinien esittäminen sekä ulkomuoto- että petluokassa on kielletty.

ILMOITTAUTUMISMAKSUN PALAUTTAMINEN
Näytteilleasettajan suorittama ilmoittautumismaksu palautetaan, jos:

– näyttely perutaan
-näytteilleasettaja, hänen perheenjäsenensä, yhteisessä omistuksessa olevan eläimen toinen omistaja kutsutaan tuomariksi
– omistaja tuomarinvaihdoksen tapahtuessa niin vaatii. Vaatimus tulee kuitenkin esittää ennen arvostelun alkua.
– ilmoitettu marsu sairastuu tai kuolee ja siitä esitetään hallitukselle eläinlääkärin todistus. Tällöin näyttelymaksua ei tarvitse maksaa tai se hyvitetään.
– ilmoitettu näyttteilleasettaja / omistaja sairastuu tai kuolee, jolloin lääkärin todistus esitetään hallitukselle ja korvataan koko summa.

NÄYTTELYARVOSTELUSTA VALITTAMINEN
Tuomarin arvostelusta ja hänen antamastaan palkintosijasta ei voi valittaa, ellei tuomari ole toiminut edellä mainittujen sääntöjen vastaisesti. Valitus rikkomuksesta on tehtävä kirjallisesti kahden viikon kuluessa ko. näyttelystä SMY:n hallitukselle.

TUOMARIIN VAIKUTTAMINEN
Näytteilleasettaja tai yleisössä oleva henkilö ei saa häiritä tuomaria näyttelyn aikana.  Tuomarille on annettava työrauha eikä arvosteluun saa vaikuttaa. Näyttelypaikalla tulee noudattaa hyviä käytöstapoja sekä reilua kilpailuhenkeä.

MUU ULKOPUOLINEN TOIMINTA
SMY:n näyttelyissä on mahdollista myydä tuotteita. Tuotteita voivat myydä niin yksityisetkin henkilöt kuin yrityksetkin. Kauppaa ei saa suorittaa näyttelyalueella kierrellen.

Myytävät tuotteet tulee sijoittaa sille erikseen varattuun paikkaan.  Myyntilupa tulee anoa vähintään kahta (2) viikkoa ennen näyttelyä hallitukselta. Hallitus voi hyväksyä tai evätä myyntiluvan.

KASVATTAJAKATSELMOINTI
Näyttelyissä voidaan suorittaa kasvattajakatselmointeja.

Katso tarkemmin kohdasta kasvattajanimisäännöt.

NÄYTTELYSÄÄNTÖJEN RIKKOMINEN
Henkilölle, joka rikkoo näitä sääntöjä tai hyvää tapaa, voidaan antaa suullinen tai kirjallinen huomautus, kirjallinen varoitus, määräaikainen näyttelykielto- ja toimintakielto tai erottaa yhdistyksestä.

Sanktiosta häiriköijä voi tehdä kirjallisen valituksen SMY:n hallitukselle kahden viikon kuluttua sen vastaanottamisesta.

ULKOMUOTOLUOKKA
Ulkomuotoluokka on tarkoitettu puhdasrotuisille, rekisteröidyille marsuille, jotka arvostellaan rotumääritelmän mukaisesti. Mikäli marsu poikkeaa suuresti rotumääritelmän ihanteesta, voi tuomari halutessaan jättää marsun arvostelematta kokonaan tai osittain. Tällöin arvostelukaavakkeeseen merkitään EVA (Ei Voida Arvostella).

Ulkomuotoluokissa marsut jaotellaan rotuihin, sekä lyhytkarvaiset rodut lisäksi väreihin ja kuvioihin.

Kilpailuluokat:
Baby-luokka: 2-4kk
Nuorten luokka: 4-6kk
Avoin luokka: 6-36kk
Veteraaniluokka: 36 kk –
Valio luokka – 6 kk – Muotovalio arvonimen saaneille marsuille
Klipattu luokka: 6kk –
Koestandardi luokka: 2kk –
Ei-standardiluokka: 2kk –
Kasvattajaluokka
Jalostusluokka

Valio luokka
Valmistuttuaan Suomen muotovalioksi marsu siirtyy kilpailuluokkaa nimeltä valioluokka. Kilpailuluokka on tarkoitettu VAIN Suomen muotovalioksi valmistuneille marsuille. Muun maan valio kilpailee Suomessa valioluokassa vasta valmistuttuaan Suomen muotovalioksi. Valioluokka arvostellaan viimeisen avoimen luokan jälkeen. Tuomari saa jakaa myös valioluokan marsuille sertejä ja kunniapalkintoja.
Tämän jälkeen tuomari valitsee ROP:it.

Klipattu luokka
Klipattu luokka on tarkoitettu pitkäkarvaisille marsuille, joiden turkki on leikattu lyhyeksi. Turkin tulisi kuitenkin ylettyä näyttelylautaan. Klipattuun luokkaan saavat marsut osallistua täytettyään 6 kk. Tässä luokassa eläimet jaetaan roduittain, mutta ei ikäluokkiin.

Koestandardi luokka
Tarkoitettu kaikille hyväksytyille koestandardimuunnoksille. Tähän luokkaan ilmoitetun marsun tulee olla rekisteröity ja vähintään 2 kk. Tässä luokassa eläimet jaetaan muunnoksittain. Pitkäkarvaisten muunnosten tulee olla turkissaan.

Ei-standardi luokka
Tarkoitettu kaikille tunnistettaville muunnoksille, jotka eivät kuulu standardiin tai koestandardiin. Mikäli näytteilleasettaja haluaa ilmoittaa näyttelyyn ei-standardiin kuuluvan muunnoksen jota ei aiemmin ole Suomessa esitetty, tulee hänen toimittaa standarditoimikunnalle kuukautta ennen viimeistä ilmoittautumispäivää siitä suomen- tai englanninkielinen ohjeistus sekä mahdolliset lähteet, joista tuomarit voivat etsiä lisätietoa.

Tähän luokkaan ilmoitetun marsun ei tarvitse olla rekisteröity. Marsun tulee olla vähintään 2 kk. Tässä luokassa eläimet jaetaan muunnoksittain, mutta ei ikäluokkiin. Pitkäkarvaisten muunnosten tulee olla turkissaan.

Kasvattajaluokka
Kasvattajaluokka on tarkoitettu kasvattajanimellisille marsukasvattajille, jotka esittävät 2-4 samaa muunnosta olevaa, vähintään kahdesta poikueesta olevaa kasvattiaan ryhmänä. Kasvattajaluokkaan saa osallistua kasvattajanimen omaava kasvattaja.

Kasvattajaluokan kaikkien eläinten on oltava kasvattajanimeltään samoja.

Kasvattajaluokkaan osallistuvien eläinten täytyy osallistua samassa tapahtumassa viralliseen luokkaan. Kasvattajan ei tarvitse itse olla näyttelypaikalla esittämässä ryhmää, vaan toinen näytteilleasettaja voi esittää kasvattajan puolesta ryhmän. Tällöin kasvattajan täytyy itse ilmoittaa ja maksaa ennakkoon ryhmä viimeiseen ennakkoilmoittautumispäivään mennessä kyseiseen näyttelyyn. Kasvattajaluokassa kasvattien ei tarvitse olla kasvattajan omistuksessa. Näytteilleasettaja on velvollinen tuomaan marsunsa kasvattajaluokkaan, jos marsun kasvattaja niin vaatii. Kasvattaja saa esittää yhden ryhmän / muunnos / näyttely. Kasvattajaluokkaan ei voi osallistua ei-standardi -muunnoksella.

Jalostusluokka
Jalostusluokka on tarkoitettu jalostuseläimelle ja sen kahdelle eri poikueesta syntyneelle jälkeläiselle. Näytteilleasettaja on velvollinen tuomaan marsunsa jalostusluokkaan, jos marsun kasvattaja niin vaatii. Jalostueläimellä saa esittää yhden ryhmän/näyttely.

Jalostusluokkaan ei voi osallistua ei-standardi- muunnoksella. 

HYVÄKSYTYT RODUT, VÄRIT JA KUVIOT:

Lyhytkarvaiset rodut: Sileäkarvainen yksivärinen, sileäkarvainen kuvioitu, englannincrest yksivärinen, englannincrest kuvioitu, amerikancrest yksivärinen, amerikancrest kuvioitu.
Karkeakarvaiset ja karvattomat rodut: abessinialainen, rex, rex crest, teddy, skinny, baldwin
Pitkäkarvaiset rodut: sheltie, texel, peruaani, alpakka, coronet, merino, lunkaryanperuaani.
Hyväksytyt värit:
– p.e. white, d.e. white, cream, buff, lemon, saffron p.e. golden, d.e.golden, red, beige, lilac, grey, chocolate, black.

Hyväksytyt kuviot:
– silver agouti, golden agouti, cinnamon agouti, lemon agouti, orange agouti, buff agouti, saffron agouti, cream agouti, myös solid agouti muunnokset.

– silver argente, golden argente, cinnamon argente, lemon argente, orange argente, buff argente, saffron argente, cream argente, myös solid argente muunnokset
– grey silver argente, grey golden argente, grey lemon argente, myös solid agouti/argente muunnoksina.
-roan (hyväksytyt agoutit, argentet, tortoishell, brindle sekä hyväksytyt värit valkoista lukuunottamatta).
-himalaya (black, chocolate, beige, lilac, cinnamon agouti, silver agouti, cinnamon argente, silver argente).
tortoiseshell
-tortoiseshell & white.
-tricolor (mitkä tahansa kolme hyväksyttyä väriä, agoutia, argentea, paitsi black/red/white).
– bicolor (mitkä tahansa kaksi hyväksyttyä väriä, agoutia, argentea, paitsi black/red).
– dalmatialainen (hyväksytyt agoutit, argentet, tortoishell, brindle sekä värit valkoista lukuunottamatta).
– dutch (hyväksytyt agoutit, argentet, tortoishell, brindle sekä värit valkoista lukuunottamatta).
– tan (black, chocolate, lilac, grey ja beige).
– fox (black, chocolate, lilac, grey ja beige).
– otter (black, chocolate, lilac, grey ja beige).
– harlekiini (black/cream, chocolate/cream).
– magpie (black/white, chocolate/white).
– brindle (black/red).

Hyväksytyt koe-standardi muunnokset:
ch-teddy, ch-teddy crest, lunkaryansheltie, lunkaryancoronet, nonself california

Kaikki muut luetaan ei-standardi-muunnoksiksi.

ULKOMUOTOLUOKISSA JAETTAVAT PALKINNOT JA PISTEET:

Rotunsa Paras eli ROP
ROP 1 – 8p.
ROP 2 –  6p. 

Tuomari voi halutessaan jakaa kunniamaininnan ja/tai sertifikaatin saaneiden joukosta rodun parhaalle ROP1 ja toiseksi parhaalle ROP2 palkinnot.

Sertifikaatti – 10p.
Tuomari voi halutessaan jakaa hyväksyttyjen rotujen osallistujille (baby-, nuorten-, avoimen- veteraani- ja -valioluokan marsuille) sertifikaatteja. Jaettavien sertifikaattien lukumäärää ei ole rajoitettu. Kun Suomessa rekisteröity marsu on saanut 3 sertifikaattia vähintään kahdelta eri tuomarilta, joista vähintään yhden tulee olla avoimesta tai veteraani luokasta, marsun omistaja voi anoa marsulleen Suomen Muotovalio- titteliä (FI MVA). Mikäli marsu on toisen Pohjoismaan tai Viron muotovalio, valmistuu se anomuksella Suomen Muotovalioksi saatuaan yhden sertifikaatin Suomessa.

Kunniamaininta – 5p.
Tuomari voi halutessaan jakaa haluamilleen marsuille kunniamaininnan.

Tuomarin suosikki
Tuomari voi halutessaan jakaa mieleiselleen marsulle Tuomarin Suosikki – palkinnon.

Best in Show eli BIS
Tuomarin valitsemat hyväksyttyjen rotujen baby-, nuorten-, avoimen- veteraani- ja valioluokan marsut kutsutaan Best In Show – kilpailuun. Tuomari ei voi sijoittaa BIS-kilpailussa rotumuunnoksen ROP2:sta ROP1:n edelle.

Koe- ja Ei-standardi luokkaan sekä Klipattuun luokkaan ilmoitettu marsu ei ole oikeutettu osallistumaan Best In Show-kilpailuun

BIS-sijoituksia jaetaan hyväksyttyjen rotujen ilmoittautumismäärän mukaan seuraavasti:

1-9 osallistujaa – BIS 1
10-19 osallistujaa – BIS 1-2
20-29 osallistujaa – BIS 1-3
30-39 osallistujaa – BIS 1-4
40-49 osallistujaa – BIS 1-5
50-59 osallistujaa – BIS 1-6
60-69 osallistujaa – BIS 1-7
70 tai enemmän – BIS 1-8

BIS I              16p. 
BIS II             14p.
BIS III           12p. 
BIS IV           10p. 
BIS V            8p. 
BIS VI           6p. 
BIS VII          4p. 
BIS VIII        2p. 

Kasvattajaluokassa palkitaan ilmoittautumismäärän mukaan seuraavasti:

1-3 osallistujaa palkitaan 1
4-6 osallistujaa palkitaan 2
7-9 osallistujaa palkitaan 3
10-12 osallistujaa palkitaan 4
13 tai enemmän palkitaan 5

Paras Kasvattaja                                        10p. 
2. Paras Kasvattaja                                    8p. 
3. Paras Kasvattaja                                    6p. 
4. Paras Kasvattaja                                    4p. 
5. Paras Kasvattaja                                    2p. 

Jalostusluokassa palkitaan ilmoittautumismäärän mukaan seuraavasti:

1-3 osallistujaa palkitaan 1
4-6 osallistujaa palkitaan 2
7-9 osallistujaa palkitaan 3
10-12 osallistujaa palkitaan 4
13 tai enemmän palkitaan 5

Paras Jalostuseläin         10p. (eläimen kasvattaja saa myös 10p.) 
2. Paras Jalostuseläin           8p. (eläimen kasvattaja saa myös 8p.) 
3. Paras Jalostuseläin           6p. (eläimen kasvattaja saa myös 6p.) 
4. Paras Jalostuseläin           4p. (eläimen kasvattaja saa myös 4p.) 
5. Paras Jalostuseläin           2p. (eläimen kasvattaja saa myös 2.) 

Klipattu luokka:

Paras Klipattu                        8p. 
2. Paras Klipattu                    6p. 

Tuomari voi halutessaan jakaa  parhaalle Paras Klipattu ja toiseksi parhaalle Paras Klipattu2 palkinnot.

Koe- ja Ei-standardi luokka:

Paras Koe-Standardi               8p. 
2.Paras Koe-Standardi            6p. 

Paras Ei-Standardi                  8p. 
2. Paras Ei-Standardi              6p. 

Tuomari voi halutessaan jakaa  parhaalle Paras Koe/Ei-standardi ja toiseksi parhaalle Paras Koe/Ei-standardi2 palkinnot.

Junior Best In Show –kilpailu järjestetään vähintään Juhlanäyttelyssä sekä Grand Galassa.

Mikäli näyttelyssä järjestetään Junior Best In Show kilpailu, pitää se sisällään kaikki näyttelyluokat klipattuja lukuun ottamatta.

Junior Best In Shown säännöt ja pisteytys ovat samat kuin tavallisessa Best In Show:ssa.

ULKOMUOTOLUOKISSA JAETTAVAT TITTELIT

Juhlanäyttelyn Best In Show – voittaja on oikeutettu käyttämään nimensä edessä JV – vuosiluku -titteliä. Best In Show Junior – voittaja on oikeutettu käyttämään nimensä edessä JJV -vuosiluku–titteliä.

Grand Galan Best In Show – voittajamarsu on oikeutettu käyttämään nimensä edessä GG – vuosi luku– titteliä. Best In Show Junior – voittaja on oikeutettu käyttämään nimensä edessä JGG – vuosiluku – titteliä.

Vuosiluku ilmoitetaan titteleissä aina vuosiluvun kahdella viimeisellä numerolla.

VUODEN VOITTAJA, VUODEN ROTUNSA PARAS, VUODEN JALOSTUSELÄIN, VUODEN KLIPATTU, VUODEN KOE-STANDARDI JA VUODEN EI-STANDARDI -KILPAILUT
Kilpailuaika on kalenterivuosi kerrallaan ja pisteitä jaetaan kaikista SMY:n tai sen hyväksymistä näyttelyistä. Tuloksiin huomioidaan  marsun viisi eniten pisteitä kerännyttä näyttelyä.

Kilpailut on tarkoitettu rekisteröidyille marsuille

VUODEN KASVATTAJA -KILPAILU
Kilpailuaika on kalenterivuosi kerrallaan ja pisteitä jaetaan kaikista SMY:n tai sen hyväksymistä näyttelyistä. Tuloksiin huomioidaan  kasvattajan viisi eniten pisteitä kerännyttä näyttelyä, sekä kaikki kasvattaja – ja jalostusluokista luokista saadut pisteet.

Vuosiluku ilmoitetaan tittelissä aina vuosiluvun kahdella viimeisellä numerolla.

Kilpailu on tarkoitettu vain SMY:n myöntämille kasvattajille sekä SMY:n rekisteröimille marsuille.

Titteleistä käytetään seuraavia lyhenteitä:
VUODEN VOITTAJA = VV – VV10 – vuosiluku
VUODEN ROTUNSA PARAS = VROP – vuosiluku
VUODEN KASVATTAJA = VK – vuosiluku
VUODEN JALOSTUSELÄIN = VJE – vuosiluku
VUODEN KLIPATTU = VKL – vuosiluku
VUODEN KOE-STANDARDI = VKS – vuosiluku
VUODEN EI-STANDARDI = VES – vuosiluku

 

PET-LUOKKA
Pet-luokka eli lemmikkiluokka on avoin kaikille marsuille. Pet-luokissa eläimen ei tarvitse olla rekisteröity. Arvostelussa kiinnitetään erityistä huomiota kuntoon, käsiteltävyyteen ja luonteeseen. SMY mahdollisesti järjestää ns. Pet Shownäyttelyitä, joihin voivat ottaa osaa kaikki kanit ja jyrsijät.

Näyttelyissä voidaan jakaa seuraavia palkintoja:

Pet-marsuille jaetaan PPM palkinnot osallistumismäärän mukaan:

1-5 osallistujaa – jaetaan PPM1
6-10 osallistujaa – jaetaan PPM1-2
11-15 osallistujaa – jaetaan PPM1-3
16-20 osallistujaa – jaetaan PPM1-4
21-25 osallistujaa – jaetaan PPM1-5
26-30 osallistujaa – jaetaan PPM1-6
31-35 osallistujaa – jaetaan PPM1-7
36-40 osallistujaa – jaetaan PPM1-8
41-45 osallistujaa – jaetaan PPM1-9
46 osallistujaa tai enemmän – PPM1-10

Sijoja jaetaan maksimissaan kymmenen (10). Paras Pet Marsu (PPM) valinta on pidettävä, jos tuomareita on enemmän kuin yksi. PPM-sijoille sijoittuneet marsut saavat myös itselleen Eliitti-kortin. Kolme korttia saatuaan marsu valmistuu Eliitti-Petiksi (lyhenne EPET). Korteista vähintään kahden tulee olla avoin- tai veteraaniluokasta.

PPM-palkintojen lisäksi jaetaan Kunniamainintoja (KuMa) ja Kunniapalkintoja (KuPa). KuMa ja KuPa jaetaan ruusukkeina tai sertinauhan tapaisina palkintoina, joiden värin päättää pet-toimikunta. Kirjoitettavista korteista luovutaan. Tuomari voi halutessaan jakaa Tuomarin Suosikki-palkinnon ja mahdollisia lahjoituspalkintoja.

Kilpailuluokat:
Baby-luokka: 2-4kk
Nuorten luokka: 4-6kk
Avoin luokka: 6-36kk
Veteraaniluokka: 36 kk –

PET-LUOKISSA JAETTAVAT TITTELIT
Juhlanäyttelyn Paras Pet Marsu – voittaja on oikeutettu käyttämään nimensä edessä JVpet – vuosiluku -titteliä

Grand Galan Paras Pet Marsu – voittaja on oikeutettu käyttämään nimensä edessä GGpet – vuosiluku –titteliä

VUODEN VOITTAJA PET-kilpailu ja -pisteet
Kilpailuaika on kalenterivuosi kerrallaan ja pisteitä jaetaan kaikista SMY:n tai sen hyväksymistä näyttelyistä. Tuloksiin huomioidaan marsun kaikki näyttelyt.
VUODEN VOITTAJA PET = VVpet – VVpet5 – vuosiluku

KuMa 5p.
KuPa 5p.
Tuomarin suosikki 3p.

PPM I 15p.
PPM II 14p.
PPM III 13p.
PPM IV 12p.
PPM V 11p.
PPM VI 10p.
PPM VII 9p.
PPM VIII 8p.
PPM VIV 7p.
PPM X 6p.