Toimihenkilöiden esittelyt

Jäsenkokous valitsee puheenjohtajan ja hallituksen vuosittain. Hallitus järjestäytyy muutoin itse. Suurin osa eri toimijoista valitaan myös jäsenkokouksessa, mutta osaan toimista pääsee halutessaan kesken vuotta mukaan, esimerkiksi lemmikkitoimikuntaan! Jokainen erilaisista toimista kiinnostunut voi asettua ehdolle syyskokouksessa!

Mikäli olet kiinnostunut lähtemään mukaan ja haluaisit vielä lisätietoa toimista, ota yhteyttä SMY:n hallitukseen: smy.hallitus@gmail.com. Otamme innolla vastaan uudet tulokkaat ja vastaamme kysymyksiin mielellämme! 

PUHEENJOHTAJA

– Johtaa ja valvoo tehtyjen päätösten toteutumista 

– Huolehtii työnjaosta ja tukee yhdistyksen toimihenkilöiden työtä 

– Luo aktiivista ja innostunutta henkeä koko yhdistykseen 

– Rohkaisee ja kannustaa osallistumaan 

– Johtaa yhdistyksen ja hallituksen toimintaa 

– Yhdistyksen taloudellisten päätösten hoitaminen ja talouden seuraaminen 

– Vastaa toiminnan kehittämisestä 

– Johtaa hallituksen työskentelyä, huolehtien sen ilmapiiristä  

– Koostaa esityslistat hallituksen kokouksiin 

– Kutsuu hallituksen kokoukset koolle 

– Johtaa puhetta hallituksen ja yhdistyksen kokouksissa 

– Vastaa siitä, että pöytäkirjat laaditaan ja allekirjoittaa yhdistyksen asiakirjat 

– Toimii yhdistyksen nimenkirjoittajana 

– Edustaa yhdistystä 

– Osaa yhdistyslakia ja hakee tarvittaessa tietoa ongelmatilanteissa 

– Huolehtii, että kevät- ja syyskokouskutsut ilmoitetaan ajoissa Marsu Magazinessa sekä   sosiaalisessa mediassa 

VARAPUHEENJOHTAJA

Varapuheenjohtaja hoitaa puheenjohtajan tehtävät tämän ollessa estynyt 

HALLITUKSEN JÄSEN 

– Hallituksen jäsenen tehtäviin kuuluu edustaa osana yhdistystä ja hallitusta
– Yhdistystoiminta on yhteistä toimintaa. Jäseniä kuunnellaan ja hallitus ajaa jäsenen etuja   yhteistyössä

– Hallituksen jäsen osallistuu hallituksen kokouksiin

– Hallituksen jäsenet huolehtivat yhdessä päätöksenteosta, yhdistyslain ja sääntöjen noudattamisesta 

– Hallituksen jäsen on lojaalivelvollinen ja toimii kollektiivisesti yhdistystä kohtaan

SIHTEERI 

– On yksi yhdistyksen nimenkirjoittajista

– Lähettää Teams -kutsut hallituksen kokouksiin

– Tekee vuosittain yhdistyksen toimintakertomuksen

– Kirjoittaa hallituksen kokouksissa pöytäkirjat

– Kokoaa vuoden lopussa yhdessä puheenjohtajan kanssa tarvittavat dokumentit toiminnantarkastajille

RAHASTONHOITAJA 

– Rahastonhoitaja hoitaa yhdistyksen taloutta ja varainhankintaa tehtyjen päätösten mukaisesti

– Maksaa ja tekee yhdistyksen laskuja

– Hyväksyy pienisummaiset laskut (hallitus hyväksyy suuremmat summat)

– Huolehtii kuittien, tositemateriaalien ja laskujen säilytyksestä

– Seuraa jäsenmaksujen kertymistä

– Vuonna 2022 rahastonhoitajalle kuuluu myös kirjanpidon ja tilinpäätöksen tekeminen yhdessä puheenjohtajan kanssa

– Seuraa yhdistyksen taloutta huolellisesti, tekee selvityksen yhdistyksen taloudellisesta tilanteesta säännöllisesti hallitukselle

– Valmistelee yhdessä hallituksen kanssa talousarvioesityksen syyskokoukselle ja huolehtii muista hallituksen hänelle antamista tehtävistä

JÄSENSIHTEERI

– Jäsensihteeri pitää yllä jäsenluetteloa ja seuraa jäsenmääriä sekä vie niistä terveiset hallitukselle

– Jäsensihteeri ideoi sekä kehittää jäsenhankintaa

– Tekee rahastonhoitajan kanssa yhteistyötä jäsenmaksuasioissa

– Toimittaa lehden painopaikkaan ajantasaisen nimi- ja osoitelistan lehden postitusta varten

– Postittaa lehtiä jäsenistölle, jotka liittyvät kesken vuoden yhdistyksen jäseniksi

KOTISIVUVASTAAVA

– Kehittää sekä uudistaa Suomen Marsuyhdistyksen kotisivuja

– Kotisivujen (alustan) verisoden päivittäminen

– Tekee yhteistyötä some-tiimin kanssa sekä päivittää aktiivisesti kotisivuille sisältöä

– Vastaa kotisivujen sisällöstä sekä myös ulkoasusta

– Päivittää kotisivuja kotisivusähköpostiin saapuneiden tiedostojen avulla

– Vastaa kotisivujen käyttöoikeuksista, ylläpidosta sekä oikeellisuudesta

SOME-VASTAAVA JA SOME-TIIMI

– Some-vastaava huolehtii yhdistyksen sosiaalisen median tileistä ja toimii some-tiimin vetovastuussa. Some-vastaava on päävastuussa yhdistyksen sosiaalisen median hallinnasta.

– Some-tiimi huolehtii yhteistyössä kaikesta, mitä julkaistaan yhdistyksen sosiaalisissa medioissa, joita ovat Facebook, Instagram ja Tiktok. Huolehdittaviin asioihin kuuluu esimerkiksi yhdistyksen asioista ja tapahtumista tiedottaminen, kuukausittaiset kuvakilpailut sekä mainostaminen (tapahtumat, yhteistyökumppanit jne.)

-Some-tiimi vastaa SMY:n sosiaalisen median tileille tulleisiin viesteihin ja kommentteihin.

MARSU MAGAZINE

Päätoimittaja

– Vastaa lehden sisällöstä

– Kokoaa lehtiryhmän lehteä tekemään

– Huolehtii että kaikki lehteen tuleva materiaali on kasassa deadlineen mennessä 

– Kirjoittaa Puheenjohtajan tervehdyksen jokaiseen lehteen

– Kirjoittaa juttuja lehteen

Lehden taittaja 

– Vastaa lehden ulkoasusta

– Huolehtii, että mukaan tarkoitettu materiaali tulee lehteen 

– Kokoaa lehteen tulevat jutut lehdeksi taitto – ohjelmalla

– Lähettää valmiin lehden toimituksen ja hallituksen tarkistettavaksi 

– Lähettää valmiin lehden painoon

REKISTERÖIJÄ 

– Hoitaa puhdasrotuisten marsujen rekisteröintiä niin sähköisesti kuin perinteisesti paperillisten sukutaulujen kautta. 

– Rekisteröinnit siirretään aikanaan sähköiseen rekisteritiedostoon ja sukutietokantaan

– Rekisteröijä säilyttää vanhat paperilliset rekisteripaperit siihen saakka, kunnes ne arkistoidaan Smy:n muiden asiakirjojen kanssa varastoon.

LEMMIKKIVASTAAVA JA TOIMIKUNTA

– SMY:n lemmikkivastaava ja lemmikkitoimikunta ajavat lemmikkimarsujen asemaa yhdistyksessä

– Lemmikkitoimikunnan isoin osa-alue on näyttelyiden lemmikkiluokka sekä väliaikakisat

– Lemmikkitoimikunta laskee myös Vuoden voittaja-lemmikkipisteet 

– Lemmikkitoimikunta järjestää esimerkiksi marsupäiviä ja -esittelyitä 

– Tekee lehteen lemmikkimarsuista juttuja 

SPONSORIVASTAAVA

– Sponsorivastaava koordinoi yhdistyksen ja tapahtumien sponsoreiden hankintaa.

– Tekee yhteistyötä sponsoreiden kanssa ja huolehtii mainosten, logojen sekä palkintojen koordinoinnista. Sponsorit sovitaan yhdessä näyttelyvastaavien ja hallituksen kanssa.

– Yhdistyksen palkintojen (ruusukkeet, pokaalit, mitalit ym.) suunnittelu ja tilaus yhdessä näyttelyvastaavien kanssa. Kattava näkemys yhdistyksen palkintotilanteesta.

– Seuraa yhdistyksen budjettia palkintokustannusten osalta.

– Tekee hallitukselle tarvittaessa ehdotuksia palkintojen hankinnoista ja yleisesti kaikista palkintoihin liittyvistä asioista.

KOULUTUSVASTAAVA

– Koulutusvastaava vastaa yhdistyksen koulutuksien koordinoinnista ja yhdistyksen jäsenten kouluttamisesta.

– Suorittaa tiedusteluja jäsenten koulutustarpeesta ja koulutushalukkuudesta.

– Koulutusvastaava suunnittelee koulutuksia, valmistaa koulutusmateriaalit ja hyväksyy ne yhdessä hallituksen ja muiden asiantuntijoiden kanssa sekä tiedottaa koulutuksista. 

FI MVA-, EL-, MEGAMUOTOVALIO- ja MEL –HAKEMUSTEN KÄSITTELIJÄ

– Ottaa vastaan hakemukset

– Tarkistaa sertifkaattien/eliitti lemmikki –sijoitusten ja näyttelyiden päivämäärien paikkansa pitävyyden.

– Leimaa tittelileimasimella sukutaulut, allekirjoittaa ja tulostaa plakaatin hakemuksen mukaan ja postittaa takaisin hakijalle

– Pitää kirjaa muotovalioiden sekä muiden titteleiden ansainneista

– Postittaa ruusukkeita

– Ilmoittaa vuoden lopussa kaikki tittelin ansainneet hallituksen sihteerille

– Ilmoittaa tarvittaessa vuoden lopussa Ruotsin marsuyhdistykselle Suomessa tittelin saaneet ruotsalaiset marsut

– Avustaa tarvittaessa hakemusten tekemisessä

Virtuaalivaliot ja tittelit

– Ottaa vastaan sähköpostin kautta hakemukset

– Tarkistaa hakemuksen tiedot sekä virtuaali -sertifikaattien ja PVL –sijoitusten paikkansa pitävyyden

– Tekee plakaatin marsun tiedoilla, joka lähetetään yhdessä onnitteluiden kera hakijalle sähköpostitse

– Postittaa ruusukkeita

– Pitää kirjaa myönnetyistä virtuaalivalioista sekä muista titteleiden ansainneista

– Ilmoittaa myönnetyt tittelit kotisivuvastaaville

– Ilmoittaa kaikki tittelin saaneet hallituksen sihteerille vuoden lopussa

– Avustaa tarvittaessa hakemusten tekemisessä

VUODEN VOITTAJA -PISTEET

– Laskee näyttelytulosten perusteella jokaisen marsun ansaitsemat pisteet yhden kalenterivuoden aikana. Pisteet lasketaan erikseen ulkomuoto- ja lemmikkiluokista. 

– VV-pisteiden laskija toimittaa pistelaskun tulokset hallitukselle ja kotisivuvastaavalle

KASVATTAJANIMIKÄSITTELIJÄ

– Kasvattajanimikäsittelijä toimii kasvattajanimeä hakevien henkilöiden tukena koko prosessin ajan

– Opastaa kasvattajanimeä hakevia henkilöitä kasvatukseen liittyvissä asioissa 

– Käsittelee kasvattajanimihakemuksen kirjallisen osan ja esittää tarvittaessa lisäkysymyksiä sekä vahvistaa muiden osioiden oikeellisuuden

– Tiedottaa hallitusta kasvattaja-asioissa (esim. uusien kasvattajien hyväksyntä ja vanhojen    kasvattajien nimien ylläpito)

– Tiedottaa kasvattajia tarvittavissa asioissa sekä varmistaa kasvattajanimiehtojen täyttymisen vuosittain

– Ylläpitää kasvattajalistaa