Kasvattajanimisäännöt

Voimassa 1.1.2016 alkaen

SMY:n kasvattajanimihakemus

YLEISTÄ

 • Kasvattajanimi on Suomen Marsuyhdistys ry:n (SMY) hallituksen myöntämä nimi, joka liitetään kasvattajanimen haltijan hyväksyttyjen  rotumuunnosten kaikkien kasvattien nimien yhteyteen. Kasvattajanimi voidaan ottaa takautuvasti käyttöön kasvattajanimen haltijan hyväksyttyjen rotumuunnosten kaikilla kasvateilla. Myönnetyllä nimellä on ikuinen suoja-aika. Tällä tarkoitetaan sitä,  ettei  kasvattaja voi saada samaa kasvattajanimeä,  mikä on myönnetty jo jollekulle muulle. Katso täältä lista varatuista kasvattanimistä. Toisen kasvattajan nimen käyttö harhaanjohtavasti sähköposti- tai kotisivuosoitteessa on kielletty.
 • Kasvattaja on henkilö, joka omistaa naaraan tai on tehnyt sopimuksen naaraan omistajan kanssa eläimen käytöstä.
 • Kasvattajalla voi olla vain yksi kasvattajanimi. Se voidaan myöntää myös kahdelle henkilölle yhdessä. Tällöin heidät merkitään aina yhdessä poikueen kasvattajiksi.

VAATIMUKSET:

 • Hakijalla täytyy olla nuhteeton tausta eli hänellä ei saa olla eläintenpitokieltoa, tuomioita eläinsuojelurikkeistä tai eläinsuojelurikoksista eikä häntä ole koskaan erotettu SMY:stä. Suomessa asuva kasvattaja voi käyttää SMY:n sekä sen hyväksymissä näyttelyissä ja rekisteröinneissä vain SMY:n hyväksymää kasvattajanimeä. Muut kasvattajanimeen viittaavat nimet ovat kiellettyjä.
 • Kasvattajanimen hakijan tulee olla 18 vuotta täyttänyt. Nuoremmalle henkilölle voidaan kasvattajanimi myöntää, jos SMY:n hallitus niin suosittelee. Ikäraja koskee kumpaakin henkilöä, jos nimi tulee kahden henkilön yhteiseksi. Kasvattajakatselmointiin voi osallistua 17 vuotta täyttänyt kasvattaja, mutta kasvattajanimi voidaan myöntää vasta kasvattajan täytettyä 18 vuotta.
 • Hakijan täytyy olla SMY:n jäsen vähintään hakemista edeltävänä vuonna ja hakemisvuonna. Mikäli kaksi henkilöä yhdessä anoo kasvattajanimeä, koskee edellä mainittu vaatimus jäsenyydestä heitä kumpaakin.  Jäsenmaksuja ei saa maksaa takautuvasti. Hakijan tulee ennen kasvattajanimen anomista maksaa  SMY:n tilille ns. kasvattajanimimaksu kaksikymmentä (20) euroa. Maksettua maksua ei palauteta, mikäli anomus hylätään. Maksu on kasvattajanimikohtainen riippumatta kasvattajien määrästä.
 • Kasvattajanimessä ei saa olla tunnistettavasti minkään maan, läänin, kunnan, kaupungin tai kylän nimiä, taivutettuinakaan, rotumääritelmässä esiintyvän lajin, rodun, muunnoksen tai värin nimiä. Nimessä ei saa myöskään olla kahta sanaa enempää; väliviivalla yhdistetyt yhdyssanat katsotaan eri sanoiksi. Kasvattajanimen tulee olla selvästi erottuva aiemmin myönnetyistä nimistä, eikä se saa olla vastoin hyviä tapoja. Nimeä ei saa julkisesti käyttää ennen kasvattajanimikäsittelijän hyväksyntää tai käsittelijä voi hylätä nimen.

KASVATTAJANIMEN ANOMINEN

 • Kasvattajanimi anotaan SMY:n virallisella anomuskaavakkeella,  joka on toimitettava SMY:n kasvattajanimikäsittelijälle. Kasvattajanimikäsittelijä ilmoittaa hakemuksen saapumisesta SMY:n hallitukselle. Hallitus selvittää omalta osaltaan, ettei kasvattajanimen myöntämiselle ole estettä.
 • Jalostuseläinlista. Listalla olevien marsujen määrä täytyy olla vähintään 3kpl / yhteensopiva muunnos. Kaikkien näiden tulee olla myös rekisteröityjä Suomen Marsuyhdistykseen ( väh. 3 kpl / yhteensopivuus). Jalostuseläinlistassa tulee olla naaraita ja uroksia.
 • Kasvattajanimeä voi anoa standardissa ja koestandardissa oleville roduille.
 • Anomukseen on liitettävä mukaan kopiot kaikkien niiden marsujen sukutauluista, jotka eivät ole SMY:n rekisterissä.
 • Kasvattajanimianomuksen liitteeksi on tehtävä selkeä ja kattava jalostussuunnitelma, josta tulee selvitä kasvatuksen tavoitteet ja kasvatusperiaatteet. Pääpaino on jalostuksellisissa asioissa (perusasiat on toki hyvä mainita, mutta sen suurempia selityksiä esim. terveistä poikasista tai rotumääritelmän toistosta ei tarvita). Vapaamuotoisessa jalostussuunnitelmassa tulee pohtia mm. seuraavanlaisia asioita: Miten ja millaista tulosta saadaan ilmoitetulla jalostuseläinjoukolla? Miten säilytetään tulevaisuudessa ko. marsujen hyvät ominaisuudet ja miten ei-toivotuista päästään eroon? Mitä oikeasti siitä populaatiosta saa irti (1. sukupolven pohtiminen ei riitä) eli suunnitellut yhdistelmät ja jälkeläispohdinta? Mikä on anojan motiivi ryhtyä jalostajaksi? Tarkoituksena on, että anoja miettii tarkkaan jalostuseläinten sopivuutta jalostukseen. Suotavaa olisi, että anoja pystyisi mahdollisimman tarkkaan hahmottamaan ainakin ensimmäisen jalostusvuoden käytettävissä olevat mahdollisuudet ja tulokset. Taustalla on ajatus siitä, että anojalla on jo jotain kokemusta marsun kasvatuksesta, nyt siihen vain lisätään jalostukselliset näkökohdat. Jalostussuunnitelma on hyvin harvoin anomuksen hylkäävä tekijä. Jos anomus on puutteellinen, siitä huomautetaan ja pyydetään lisäselvityksiä. Tärkeintä on, että anoja osoittaa kunnolla miettineensä asioita ja ottavansa marsujalostuksen vakavasti ja vastuuntuntoisesti.
  Kaikista eri muunnoksista on tehtävä oma suunnitelmansa kasvattajanimeä anottaessa.

KASVATTAJAKATSELMOINTI

 • Kasvattajakatselmointi koskee uusia kasvattajanimianomuksia. Ennen kasvattajanimen anomista kasvattajan tulee henkilökohtaisesti itse esittää kaksi kasvattamaansa katselmoitavaa ryhmää.
 • Yksi ryhmä koostuu kahdesta yhteensopivaa rotumuunnosta/ väriä/kuviota olevasta eläimestä, jotka eivät saa olla samasta poikueesta. Molempien parien tulee koostua eri eläimistä (yhteensä 4 eri eläintä). Näiden neljän eläimen tulee olla vähintään kahdesta eri poikueesta.
 • Pitkäkarvaiset marsut on esitettävä turkissaan.
 • Eläinten ei tarvitse olla kasvattajan omistuksessa.
 • Ryhmässä olevien marsujen tulee olla vähintään 2 kk ja rekisteröity Suomen Marsuyhdistykseen.

ILMOITTAUTUMINEN KASVATTAJAKATSELMOINTIIN

 • Kasvattajakatselmoinnin voi suorittaa näyttelyssä tai tuomarin kanssa erikseen sovitussa paikassa.
 • Ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään viimeisenä ilmoittautumispäivänä kunkin näyttelyn vastaanottajalle normaalin näyttelyilmoittautumisen tapaan.
 • Katselmointia ilmoitettaessa katselmoitavista eläimistä annetaan seuraavat tiedot: nimi, rekisterinumero, sukupuoli, väri, rotu, vanhemmat, kasvattaja, omistaja.
 • Kasvattajakatselmointi on maksuton.
 • Kasvattaja voi katselmoida vain yhden ryhmän/ näyttely.
 • Marsut voivat osallistua samana päivänä pidettävään näyttelyyn normaalisti. Arvostelu:
 • Kasvattajakatselmointiin osallistuvan on tulostettava katselmointikaavake SMY:n kotisivuilta ja esitäytettävä marsujen tiedot kaavakkeeseen.
 • Kasvattaja saa katselmoitavasta ryhmästä laatuarvostelun: 1= Erinomainen , 2= Hyvä , 3= Välttävä , Hylätty.
  Tuomari voi lisäksi muutamalla sanalla mainita ryhmän laadusta, sekä siitä mitä ominaisuuksia niissä tulisi parantaa. Katselmoitavilla marsuilla ei saa olla hylkääviä virheitä.
 • Katselmoitavat ryhmät on esitettävä kotimaiselle tuomarille. Mikäli näyttelyssä arvostelee  ulkomainen tuomari, katselmoiva tuomari ilmoitetaan etukäteen tai arvotaan paikalla olevien  kotimaisten tuomareiden kesken. Mikäli kotimaiset tuomarit ovat estyneitä suorittamasta kasvattajakatselmointia, voidaan poikkeustapauksessa anoa katselmointilupaa hallitukselta  ulkomaalaiselle tuomarille.
 • Hylättyä eläintä ei saa esittää uudelleen
 • Printtaa kasvattajanimianomus ja täytä jokainen kohta huolellisesti. Liitä anomukseen 2 hyväksyttyä katselmointikaavaketta samasta väristä/muunnoksesta/kuviosta.
 • Maksa vaadittu kasvattajanimenkäsittelymaksu ja liitä kuitti anomuksen mukaan. SMY:n jäsenmaksukuitteja ei tarvitse liittää mukaan, koska tiedot nähdään jäsenrekisteristä. Jos jäsenmaksu on maksettu vain vähän ennen nimen anomista, olisi kuitti hyvä liittää mukaan käsittelyn nopeuttamiseksi. Kuiteissa tulee näkyä arkistointitunnus, jotta ne voidaan hyväksyä.
 • Postita anomus SMY:n kasvattajanimikäsittelijälle. Yhteystiedot löytyvät uusimmasta Marsu Magazinesta ja yhdistyksen kotisivuilta.
 • Kasvattajanimien käsittelijä säilyttää keskeneräisen/puutteellisen hakemuksen puolen vuoden ajan (6 kk) arkistossa ja on valtuutettu sen tämän ajan jälkeen poistamaan käsittelystä, mikäli kasvattajanimen anoja ei ole tehnyt mitään anomista edistäviä toimintoja. Tämän ajan jälkeen kasvattajanimien käsittelijä ilmoittaa poistosta anojalle kirjallisesti. Mikäli kasvattajanimen anoja haluaa uudelleen anoa kasvattajanimeä, kasvattajanimikäsittelymaksu tulee maksaa uudelleen. 
 • SMY:n kasvattajanimikäsittelijä ilmoittaa kasvattajanimen myöntämisestä hakijalle. Myönnetyt kasvattajanimet julkaistaan SMY:n nettisivuilla ja Marsu Magazinessa.
  Kertauksena: kirjekuoressa tulee olla kasvattajanimianomus (vähintään 2-sivuinen), jalostussuunnitelma, vähintään 1 maksukuitti sekä 2 hyväksyttyä kasvattajakatselmointikaavaketta.

MUUNNOSTEN LISÄÄMINEN KASVATTAJANIMEN ALLE

 • Kasvattajanimellinen kasvattaja voi lisätä muunnoksia ilmoituksesta kasvattajalistalle.

KASVATTAJANIMEN YLLÄPITO

 • Ensimmäisenä kokonaisena kasvatusvuotena ja siitä eteenpäin vuosittain vaaditaan, että:
 • Kasvattajan tulee rekisteröidä kasvattajanimelleen vähintään kahdesta poikueesta vähintään yksi poikanen kummastakin poikueesta niin, että kunakin kasvatusvuotena kasvattaja rekisteröi yhteensä vähintään kaksi ko. kasvatusvuotena syntynyttä poikasta.
 • Kasvattajalta pitää osallistua vähintään yksi kasvattajanimellinen kasvatti vähintään kerran vuodessa SMY:n järjestämään tai hyväksymään viralliseen luokkaan.
 • SMY:n jäsenyys on oltava voimassa ja jäsenmaksu tulee olla maksettuna tammikuun loppuun mennessä, mikäli vapautusta ei anneta.
 • Jos joku kasvattajanimen säilyttävistä kriteereistä ei täyty, annetaan kasvattajalle mahdollisuus tehdä selvitys toimivalle hallitukselle, miksi ei kyseinen vaatimus ole toteutunut. Hallitus päättää kasvattajanimen jatkosta selvityksen perusteella

SMY:n hyväksymä virallinen kasvattaja sitoutuu noudattamaan Suomen eläinsuojelulakia ja yhdistyksen antamia ohjeita. Yhdistys ohjeistaa kasvattajaa seuraavasti:

 • Marsun saa luovuttaa aikaisintaan 5 viikon ikäisenä.
 • Jos kasvattaja lupaa myytävälle marsulle sukutaulun, tulee se toimittaa uudelle omistajalle kohtuullisessa ajassa.
 • Kasvattaja ei saa tietoisesti myydä sairaita eläimiä.
 • Mikäli kasvattaja tuomitaan eläinsuojelurikkomuksesta tai eläinsuojelurikoksesta, häneltä otetaan kasvattajanimi pois ja hänet voidaan erottaa yhdistyksestä. Mikäli kasvattaja rikkoo joitain näistä ohjeista, voi hallitus antaa kasvattajalle huomautuksen tai varoituksen. Jos kasvattaja saa useita huomautuksia, varoituksia tai hänen katsotaan käyttäytyneen toistuvasti SMY:n hengen ja ohjeiden vastaisesti tai huonontaneen SMY:n mainetta, hallitus voi evätä kasvattajanimen joko määräajaksi tai pysyvästi tai erottaa kasvattajan yhdistyksestä.

MUUTA

 • Kasvattajalistassa julkaistaan aina vähintään etu- ja sukunimi. Mikäli kasvattaja ei halua tietoja julkaistavan, tietoja ei julkaista missään muodossa.
 • Kasvattajanimilistalle tulevat muutokset, poistot, lisäykset tehdään ainoastaan SMY:n kasvattajanimikäsittelijälle. Hän ilmoittaa muutoksista eteenpäin sekä SMY:n hallitukselle.

KASVATUKSEN KESKEYTTÄMINEN

 • Kasvatuksen voi halutessaan jättää tauolle. Kun kasvattaja haluaa anoa taukoa kasvatustyöstään, hän ilmoittaa siitä SMY:n kasvattajanimikäsittelijälle. Tällöin kasvattajanimen alle kasvattajalistalla yhdistyksen kotisivuilla ja lehdessä tulee teksti TAUOLLA ja yhteystiedot poistetaan.
 • Taukoa voi anoa yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Tauko lasketaan kokonaisina kalenterivuosina niin, että tauon alkamisvuosi on ensimmäinen taukovuosi riippumatta siitä, mihin aikaan vuodesta taukoa anotaan. Ilmoitus tauon jatkamisesta tai tauolta palaamisesta tulee antaa kasvattajanimikäsittelijälle viimeistään seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. Mikäli kasvattaja haluaa palata tauolta kesken kauden, tulee hänen ilmoittaa siitä kirjallisesti kasvattajanimikäsittelijälle. Keskeytettykin vuosi lasketaan taukovuodeksi.
 • Taukoa voi anoa enintään kolme (3) kertaa.
 • Palautuessaan tauolta kasvattajanimen takaisin kasvattajalistalle saaminen edellyttää kirjallista ilmoitusta kasvattajanimikäsittelijälle. Palatessaan tauolta kasvattajanimimaksua ei tarvitse maksaa uudelleen.
 • Jos kasvattaja ei jostain syystä ilmoita seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä jatkostaan tai hän ylittää sallitun maksimiajan (3 vuotta), kasvattajanimi poistetaan ja kasvattajanimen palautusprosessin käsittely tapahtuu kuin uudella kasvattajalla.
 • Tauon aikana kasvattaja ei saa käyttää kasvattajanimeään esim. marsujen rekisteröinneissä.
 • Mikäli kasvattaja saa taukonsa aikana SMY:tä  varoituksen, tuomitaan eläinsuojelurikoksesta tai -rikkeestä SMY:n hallitus voi evätä kasvattajanimen palautuksen.
 • Tauon aikana kasvattajan tulee olla SMY:n jäsen.

KASVATUKSEN LOPETTAMINEN

 • Kasvatuksen loputtua kasvattajan tulee tehdä vapaamuotoinen ilmoitus asiasta  Suomen Marsuyhdistys ry:n kasvattajanimikäsittelijälle.

MAHDOLLISET MUUTOKSET

 • Kasvattajanimeä voi vaihtaa vain kerran, pätevistä syistä. Ilman syytä tullut anomus hylätään. Anomus kasvattajanimen vaihtamisesta on toimitettava kirjallisena Suomen Marsuyhdistys ry:n kasvattajanimikäsittelijälle.
 • Jos kasvattaja haluaa yhteisen kasvattajanimen toisen henkilön kanssa, tätä tapausta koskevat myös em. säännöt. Tällöin uuden henkilön, joka tulee kasvattamaan kasvattajanimen alle, tulee olla ollut Suomen Marsuyhdistys ry:n jäsen vähintään hakemista edeltävänä ja hakemisvuonna. Hakemukseen tulee myös liittää kasvattajanimen haltijan kirjallinen suostumus uuden henkilön liittämisestä kasvattajanimen alle.