Kevätkokous 2010

Suomen Marsuyhdistys ry:n vuosikokous.
Paikka: ABC-liikennemyymälä Forssa,
Aika: 27.03.2010 klo. 14:30

Paikalla: Minna Alander 
Hanna Lahtinen
Katja Kivipuro
Pulmu Waitinen
Juulia Palmqvist
Janiika Toivoniemi
Aida Depner
Noora Mäntysaari
Carita Sonne (alle 15- vuotta)
Iira Lehtinen (alle 15- vuotta)
Helmi Saarela (alle 15- vuotta)
Linda Tynkkynen (alle 15- vuotta)

1. Yhdistyksen puheenjohtaja Minna Alander avasi kokouksen 14:33 

2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Janiika Toivoniemi, sihteeriksi Minna Alander, 
Pöytäkirjantarkastajiksi ja äänten laskijoiksi valittiin Hanna Lahtinen ja Katja Kivipuro 

3. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

4. Työjärjestys hyväksyttiin. 

5. Luettiin Toimintakertomus, se hyväksyttiin kahdella korjauksella. Sana Lemmarit vaihdettiin Lemmikkimessuiksi ja Smy:n hyväksymiin näyttelyihin lisättiin Ikaalinen.
Tilinpäätökseen perustuva selostus yhdistyksen taloudellisesta tilasta. Käytiin läpi tase-erittely 2009 ja tuloslaskemaerittely 2009 tuloslaskelma ja tase 2009.

6. Käytiin läpi tilintarkastajien lausunnot ja tilin päätös vahvistettiin. Vastuuvapaus myönnettiin edellisen toimintakauden hallitukselle. 

7. Hallituksen esittämät, kokouskutsussa mainitut tai muut asiat: 
– Aby- alajaoston perustaminen/ Siirrettiin syyskokoukseen, lisäselvityksiä odotetaan.

– Kasvattajakatselmointiuudistuksen seuranta ja keskustelu 

•Asiasta keskusteltiin ja jouduttiin äänestämään. Äänestyksen vaihtoehdot olivat
1. Palataan vanhaan sääntöön, katselmoida voi vain samaa muunnosta
olevia pareja iältään 2kk ja eteenpäin.
2. Tällä hetkellä voimassa oleva sääntö jää voimaan.
3. Katselmoinnit poistetaan ja syyskokous päättää mikä korvaa katselmoinnit.
Äänestyksen voitti vaihto-ehto yksi, viiden äänen enemmistöllä.

•Kasvattajakatselmointeja pyritään suorittamaan 4 kertaa minimissään vuoden sisällä.

•Kasvattajakatselmoinnin voi suorittaa tavallisesti näyttelyn yhteydessä, tai erikseen sovitusti tuomarin kanssa.

•Näyttelykutsuihin tulee merkitä 2 viikkoa ennen viimeistä ilmoittautumispäivää, siinä näyttelyssä katselmointeja suorittava tuomari.

•Kasvattajakatselmointiin lisätään laatuarvostelu.
1= Erinomainen
2= Hyvä
3= Välttävä
Hylätty

•Kasvattajakatselmointiin eläimiä tuova henkilö tulostaa kotisivuilla olevan katselmointi kaavakkeen kahtena (2) kappaleena. Hän esitäyttää eläimiensä tiedot kaavakkeisiin.

•Tuomarit täyttävät molemmat kaavakkeet. Toinen kopio annetaan katselmoinnin esittäjälle mukaan ja toinen annetaan sähköisenrekisterin ylläpitäjälle. Rekisteristä voi tarkistaa tarkastaa katselmoidut eläimet, hyväksytyt ja hylätyt katselmoinnit.

•Tuomareille annetaan palkkio katselmoinneista. Yhdestä katselmoinnista annetaan yhden eläimen ilmainen näyttely ilmoittautuminen. Elikkä 1 katselmointi pari / 1 ilmainen ilmoittautuminen. Nämä palkkiot lasketaan vuoden lopussa ja korvaus suoritetaan tammikuussa näyttely ilmoittautumislipukkeilla.

•Nämä muutokset tulevat voimaan välittömästi.

– Keskustellaan kasvattajanimen palautusprosessista 

•Käytiin läpi Iina Merjankarin (kasvattajanimirekisteristä vastaava henkilö), antamat tiedot.

Päätettiin seuraavaa:

•Kasvattaja voi anoa taukoa kasvatustyöstään, hän ilmoittaa halunsa jäädä ”tauolle” rekisterinpitäjälle. Kasvattajanimi poistetaan rekisteristä. Taukoa voi anoa yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan, ilmoitus tauon alkamisesta pitää tehdä heti. Ja tauko lasketaan kokonaisina kalenterivuosina, tauon alkamisvuosi on ensimmäinen taukovuosi riippumatta siitä mihin aikaan vuodesta taukoa anotaan. Ilmoitus tauon jatkamisesta tulee antaa seuraavan vuoden tammikuun aikana. Taukoa voi anoa enintään kolme (3) kertaa kasvatusuransa aikana.

•Palautuessaan tauolta kasvattajanimen takaisin kasvattajalistalle saaminen edellyttää: Skjl:n virallisen kaavakkeen täyttöä. Tämä postitetaan Kasvattajarekisterinpitäjälle.

•Jos kasvattaja ei jostain syystä ilmoita seuraavan vuoden tammikuun aikana jatkostaan tai hän ylittää sallitun maksimi ajan (3vuotta) kasvattajanimi tauolle, kasvattajanimen palautus prosessin käsittely tapahtuu kuin uudella kasvattajalla.

Nämä säännöt tulevat voimaan 01.05.2010. Sillä hetkellä ei-aktiiviset kasvattajanimet tullaan käsittelemään uusina hakemuksina.

– Käydään läpi Vuoden Voittaja- ja Vuoden Kasvattajapisteiden laskemisperusteet 

•Vuoden voittajapisteet lasketaan seuraavasti.
5 parasta näyttelyä/ marsu lasketaan kokonaispisteisiin.

•Vuoden kasvattajapisteet lasketaan kasvattajan 5:n näyttelyn marsujen pisteet (eli siis ropit, bis, sertit ym.) sekä kaikki kasvattaja- ja jalostusluokkien pisteet.
Tämä laskentatapa alkaa takautuvasta 01.01.2010

– Keskustellaan Pet-näyttelysääntö uudistuksesta 
Pet-näyttelysäännöt uudistus ehdotus käytiin läpi ja tehtiin joitakin muutoksia. Ehdotus julkaistaan seuraavassa yhdistyksen jäsenlehdessä. Sääntö uudistus käsitellään syyskokouksessa.

– Keskusteltiin koe-, ja ei-standardien saamista KuMa pisteistä. 

– Keskusteltiin että Rekisteröinti-paperi on virallinen dokumentti joka tulee täyttää käyttäen oikeita tietoja 
.
– Näyttely sihteeröintien palkkioista keskusteltiin ja todettiin että vanha ohjeistus on hyvä ja siihen vielä lisättiin että arvostelupöytien virvokkeet kuuluvat myös sihteereillä. 

– Yhdistyksen ilmapiiristä keskusteltiin ja todettiin että hallituksen tulee puuttua entistä tiukemmin yhdistyksen ilmapiiriä huonontaviin asioihin. 

8. Kokouksenpuheenjohtaja päätti kokouksen 17:57.