Kevätkokous 2011

Sääntömääräinen vuosikokous
Aika: 25.4.2011.
Paikka: Helsingin pelastuskoulu, Steniuksentie 14, 00320 Helsinki

Läsnä (valtakirjat suluissa): 
Juulia Palmqvist
Susanna Piili (Elise Feodoroff)
Eva Kalliala
Pulmu Waitinen (Lea Rahtu)
Aida Depner (Jaana Peltonen, Heli Kuoppamäki)
Mika Mäntylä
Annukka Holmroos (Anu Saarela)

1.Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14:15.

2.Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden 
ääntenlaskijan valinta 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Annukka Holmroos, sihteeriksi Eva Kalliala ja
pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Aida Depner ja Pulmu Waitinen.

3.Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4.Työjärjestyksen hyväksyminen 
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys seuraavalla muutoksella:
– kohta h) rekisteröintiasiaa korvataan toiminnantarkastajien valinnalla.

5.Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätökseen perustuva selostus yhdistyksen 
taloudellisesta tilasta
Hyväksyttiin toimintakertomus seuraavilla lisäyksillä:
– Lauseesta ”Hallituksen sähköpostikokouksia kokouksia pidettiin 34” poistettiin
sana ”kokouksia”.
– ”SMY:n hyväksymiä näyttelyitä oli lisäksi mm:” poistettiin ”Jyväskylässä”.
– Korjattiin syyskokouksen päivämäärä oikeaksi 13.9. (ei 13.11.)
– Lea Rahtu, Aida Depner ja Pulmu Waitinen valmistuivat pet-tuomareiksi.
– Pet-toimikunta on esitellyt marsuja eri paikoissa.
– Järjestetty pet-tuomarikoulutusta.

Kokous siirsi tilinpäätökseen perustuvan selostuksen yhdistyksen taloudellisesta
tilasta seuraavaan kokoukseen.

6.Tilintarkastajien lausunto ja tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden 
myöntäminen edellisen toimintavuoden hallitukselle 
Kokous ei myöntänyt vastuuvapautta vuoden 2010 hallitukselle eikä hyväksynyt
vuoden 2010 tilinpäätöstä tilintarkastuskertomuksen puuttuessa. Kokous siirsi asian
käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

7.Hallituksen esittämät, kokouskutsussa mainitut tai muut asiat 

a) Baldwinin standardi 
Kokouksessa oli nähtävillä standarditoimikunnan toimittama baldwinin standardi, jonka
kokous hyväksyi.

b) Baldwinin siirtyminen koestandardiin 
Keskusteltiin baldwinien kohdalla heränneistä terveyskysymyksistä. Kuultiin rotua jo
pitkään kasvattanutta Minna Aatelaa, joka on avauttanut 4-5 baldwinia iho-ongelmien
vuoksi. Baldwinit ovat raapineet niskansa verille, iho on paksuuntunut ja tulehduksia
esiintynyt.
Kokous päätti siirtää baldwinin koestandardiin. Seurataan rodun kehittymistä ja
terveyttä. Ennen standardiin siirtymistä halutaan nähdä todistuksia rodun
terveydentilasta.

c) Ulkomaalaisten näytteilleasettajien ilmoittautumismaksut 
(Ehdotus: ulkomaalaisille näytteilleasettajille samat alennukset ilmoittautumis-
maksuista kuin SMYn jäsenille.)
Päätettiin, että ulkomaalaisille ovat samat alennushinnat kuin SMY:n jäsenille, jos he
ovat oman maansa marsuyhdistyksen jäseniä.

d) Keskustelua ulkomuototuomarikoulutuksesta 
Suomalaisia ulkomuototuomareita on vain kaksi. Keskusteltiin, että miten saataisiin
lisää kotimaisia tuomareita. Kokous huomioi seuraavia asioita:
– Miten esimerkiksi Ruotsissa ulkomuototuomarin koulutuksen käyneet saadaan
Suomeen virallisiksi tuomareiksi?
– Olisiko mahdollista saada Ruotsista kouluttaja Suomeen?
– Onko nykyiset kriteerit koulutuksen aloittamiseen liian tiukat?
– Riittääkö nykyisten tuomarien aika ja motivaatio uusien tuomarien kouluttamiseen?

Kokous toivoo jäseniltä parannusehdotuksia asiaan. Asian käsittely siirretään
myöhempiin kokouksiin.

e) Kaniyhdistykseltä näyttelyhäkkien ostaminen 
Kokous valtuuttaa hallituksen hankkimaan Suomen Kaniyhdistys Ry:ltä rivin
häkkejä esittelykäyttöön parhaaksi katsomallaan tavalla.

TAUKO 15:25-15:30 

f) Sähköinen ilmoittautumislomake näyttelyihin yhdistyksen sivulle
Näyttelyilmoittautumisten käsittely vie nykyään liikaa aikaa. Päätettiin alkaa
suunnittelemaan sähköistä ilmoittautumisjärjestelmää kotisivuille. Annukka hoitaa
kilpailutuksen ohjelmoijien välillä ja lopullinen hyväksyntä haetaan hallitukselta.
Aikataulu on auki.

g) Avoimeen 5-8kk oma luokka 
Ei kannatusta. Kokous katsoi, että nykyiset ikäluokat ovat riittäviä. Ehdotus hylätty.

h) Toiminnantarkastajien valinta
Valittiin toiseksi toiminnantarkastajaksi Susanna Piili ja varamiehiksi Lea Rahtu ja
Marjo Tuominen.

i) Jäsenrekisterille pitäjä
Aida Depner jatkaa jäsenrekisterin pitäjänä.

j) Virallisen kasvattajan jäsenmaksumuistutukset, jos maksua ei ole maksettu
tammikuun loppuun mennessä niin mitä tehdään: 1) odotellaan ja kysellään
2) yksi muistutus hyväksytään viiden vuoden sisällä 3) poistetaan listoilta
suoraan
Kokous päätyi vaihtoehtoon kolme (3). Kasvattajanimi poistetaan listoilta suoraan,
mikäli jäsenmaksua ei ole maksettu määräaikaan mennessä.

k) Kasvattaminen anonyyminä 
SKJL:n hallitus on yksimielisesti päättänyt, ettei kukaan voi kasvattaa ”anonyyminä.”
Etu- ja sukunimi julkaistaan aina kasvattajanimen yhteydessä. Jos ei halua tietoja
julkaistavan niitä ei julkaista ollenkaan, missään muodossa.

l) Voiko kasvattajanimeä hakea ei standardi tai koe-standardi rodulle
Kasvattajanimeä voi hakea myös ei- ja koe-standardi roduille jos rodusta on
olemassa kirjallinen standardi tai tuomariohje. Kirjallinen ohje tulee laittaa
kasvattajanimihakemukseen liitteenä.

m) Tarkennus kasvattajakatselmointi sääntöihin: Voiko katselmoinnit tehdä 
samalle tuomarille vai pitääkö ne tehdä kahdelle eri tuomarille? 
Kokous päätti, että katselmoitavat ryhmät on esitettävä eri tuomareille. Säännöt
päivitetään kotisivuille.

n) Nuorille oma BIS
Baby- ja juniori-ikäisille on tällä hetkellä oma BIS Juhlanäyttelyssä ja Grand
Galassa. Kokous ei puoltanut ehdotusta. Ehdotus hylätty.

o) Jäsenlehteen materiaalin lähettäminen ja artikkelien käytön oikeudet 
Selvitetään mahdollisuutta sähköisen artikkelilomakkeen tekemisestä kotisivuille.
Jatkossa Marsu Magazineen lähetetty materiaali on yhdistyksen vapaassa käytössä,
ellei materiaalin omistaja/lähettäjä sitä erikseen kiellä. Pulmu selvittää vanhojen
materiaalien käyttöoikeudet.

p) Jäsenfoorumi (onko nykyinen systeemi hyvä, että kaikki saavat 
rekisteröityä?) 
Päätettiin, että jatketaan kokeilua kaikille avoimen foorumin osalta. Aida Depnerille
annetaan moderaattorioikeudet.

q) Valtakirjat 
Jatkossa valtakirjan tulee olla paperinen ja allekirjoitettu. Skannattu, faksattu ja
perinteinen käyvät valtakirjasta. Tekstiviestit tai sähköpostit eivät käy valtakirjasta.

r) Keskustelua marsujen klamydiatilanteesta 
Selvitetään mahdollisuutta Pohjoismaiden yhteisestä tiedonvälitysverkostosta
marsujen terveydestä.

s) Kotisivujen päivitys 
Kotisivujen etusivulle tulee merkitä uudet päivitykset.

8.Kokouksen päätös 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:40.