Kasvattajanimisäännöt

Voimassa 1.1.2021 alkaen

SMY:n kasvattajanimihakemus

KASVATTAJANIMISÄÄNNÖT

KASVATTAJANIMISÄÄNNÖT

YLEISTÄ

Kasvattajanimi on Suomen Marsuyhdistys ry:n (SMY) hallituksen myöntämä nimi, joka liitetään kasvattajanimen haltijan hyväksyttyjenrotujen kaikkien kasvattien nimien yhteyteen. Kasvattajanimi voidaan ottaa takautuvasti käyttöön kasvattajanimen haltijan hyväksyttyjen rotujen kaikilla kasvateilla. Myönnetyllä nimellä on ikuinen suoja-aika. Tällä tarkoitetaan sitä, ettei kasvattaja voi saada samaa kasvattajanimeä, mikä on myönnetty jo jollekulle muulle. SMY ylläpitää hyväksyttyjen ja suojattujen kasvattajanimien listaa, mikä julkaistaan SMY:n kotisivuilla. Toisen kasvattajanimen käyttö on kielletty. Kasvattaja on henkilö, joka omistaa naaraan tai on tehnyt sopimuksen naaraan omistajan kanssa eläimen. Kasvattajalla voi olla samanaikaisesti vain yksi kasvattajanimi. Se voidaan myöntää myös kahdelle henkilölle yhdessä. Tällöin heidät merkitään aina yhdessä poikueen kasvattajiksi.

VAATIMUKSET

Hakijalla täytyy olla nuhteeton tausta eli hänellä ei saa olla eläintenpitokieltoa, tuomioita eläinsuojelurikkeistä tai eläinsuojelurikoksista. Suomessa asuva kasvattaja voi käyttää SMY:n sekä sen hyväksymissä näyttelyissä ja rekisteröinneissä vain SMY:n hyväksymää kasvattajanimeä. Muut kasvattajanimeen viittaavat nimet ovat kiellettyjä.

Kasvattajanimen hakijan tulee olla 18 vuotta täyttänyt. Nuoremmalle henkilölle voidaan kasvattajanimi myöntää, jos SMY:n hallitus niin päättää. Ikäraja koskee kumpaakin henkilöä, jos nimi tulee kahden henkilön yhteiseksi. Kasvattajakatselmointiin voi osallistua 17 vuotta täyttänyt hakija.

Hakijan täytyy olla SMY:n jäsen vähintään hakemista edeltävän koko kalenterivuoden ja haku kalenterivuoden. Mikäli kaksi henkilöä yhdessä anoo kasvattajanimeä, koskee edellä mainittu vaatimus jäsenyydestä heitä kumpaakin.  Jäsenmaksuja ei saa maksaa takautuvasti. Hakijan tulee ennen kasvattajanimen anomista maksaa SMY:n tilille ns. Maksua ei palauteta, mikäli anomus hylätään. Maksu on kasvattajanimikohtainen riippumatta kasvattajien määrästä.

Kasvattajanimessä ei saa olla tunnistettavasti minkään maan, läänin, kunnan, kaupungin tai kylän nimiä, taivutettuinakaan, rotumääritelmässä esiintyvän lajin, rodun, tai värin nimiä. Nimessä ei saa myöskään olla kahta sanaa enempää; väliviivalla yhdistetyt yhdyssanat katsotaan eri sanoiksi. Kasvattajanimen tulee olla selvästi erottuva aiemmin myönnetyistä nimistä, eikä se saa olla vastoin hyviä tapoja. Nimeä ei saa julkisesti käyttää ennen kasvattajanimikäsittelijän hyväksyntää tai käsittelijä voi hylätä nimen.

KASVATTAJANIMEN ANOMINEN

Kasvattajanimi anotaan SMY:n virallisella anomuskaavakkeella, joka toimitetaan SMY:n kasvattajanimikäsittelijälle. Kasvattajanimikäsittelijä ilmoittaa hakemuksen saapumisesta SMY:n hallitukselle ja tarkistaa, ettei nimi ole suojattu. Hallitus selvittää omalta osaltaan, ettei kasvattajanimen myöntämiselle ole estettä.

Jalostuseläinlistaan merkitään tiedot jalostuseläimistä. Marsuja täytyy olla vähintään 3, ja niiden rotujen, värien tai muunnosten tulee sopia samojen haettavien rotujen jalostukseen. Kaikkien näiden tulee olla rekisteröityjä Suomen Marsuyhdistykseen. Jalostuseläinlistassa tulee olla naaraita ja uroksia. Kasvattajanimeä voi anoa standardissa ja koestandardissa oleville roduille. Anomukseen on liitettävä mukaan kopiot kaikkien niiden marsujen sukutauluista, jotka eivät ole SMY:n rekisterissä. Kasvattajanimianomuksen liitteeksi on tehtävä selkeä ja kattava jalostussuunnitelma, josta tulee selvitä kasvatuksen tavoitteet ja kasvatusperiaatteet. Pääpaino on jalostuksellisissa asioissa. Kaikista eri roduista on tehtävä oma suunnitelmansa kasvattajanimeä anottaessa.

KASVATTAJAKATSELMOINTI

Kasvattajakatselmointi koskee uusia kasvattajanimianomuksia. Ennen kasvattajanimen anomista kasvattajan tulee henkilökohtaisesti itse esittää kaksi kasvattamaansa katselmoitavaa ryhmää. Yksi ryhmä koostuu kahdesta yhteensopivaa rodusta, väristä tai kuviosta olevasta marsusta, jotka eivät saa olla samasta poikueesta. Molempien parien tulee koostua eri eläimistä eli marsuja on yhteensä neljä eri eläintä. Näiden neljän eläimen tulee olla vähintään kahdesta eri poikueesta. Pitkäkarvaisten marsujen turkki ei saa olla leikattu tai huomattavan vahingoittunut. Eläinten ei tarvitse olla kasvattajan omistuksessa. Osallistuvien marsujen iän tulee olla vähintään kaksi kuukautta ja niiden tulee olla näyttelykuntoisia ja rekisteröity Suomen Marsuyhdistykseen.

ILMOITTAUTUMINEN KASVATTAJAKATSELMOINTIIN

Kasvattajakatselmoinnin voi suorittaa näyttelyssä tai tuomarin kanssa erikseen sovitussa paikassa. Ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään viimeisenä ilmoittautumispäivänä kunkin näyttelyn vastaanottajalle normaalin näyttelyilmoittautumisen tapaan. Mikäli kasvattajakatselmointi järjestetään erikseen, siitä tulee ilmoittaa vähintään kaksi viikkoa aiemmin hallitukselle ja kasvattajanimikäsittelijälle.

Katselmointia ilmoitettaessa katselmoitavista eläimistä annetaan seuraavat tiedot: nimi, rekisterinumero, sukupuoli, väri, rotu, vanhemmat, kasvattaja, omistaja. Kasvattajakatselmointi on maksuton. Kasvattaja voi katselmoida vain yhden rymän näyttelyssä tai erikseen järjestettävässä tilaisuudessa. Marsut voivat osallistua samana päivänä pidettävään näyttelyyn normaalisti. 

Kasvattajakatselmointiin osallistuvan on tulostettava katselmointikaavake SMY:n kotisivuilta ja esitäytettävä marsujen tiedot kaavakkeeseen. Kasvattaja saa katselmoitavasta ryhmästä laatuarvostelun: 1= Erinomainen, 2= Hyvä, 3= Välttävä, Hylätty. Tuomari voi lisäksi muutamalla sanalla mainita ryhmän laadusta, sekä siitä mitä ominaisuuksia niissä tulisi parantaa. Katselmoitavilla marsuilla ei saa olla hylkääviä virheitä.

Katselmoitavat ryhmät on esitettävä kotimaiselle tuomarille. Mikäli näyttelyssä arvostelee ulkomainen tuomari, katselmoiva tuomari ilmoitetaan etukäteen tai arvotaan paikalla olevien kotimaisten tuomareiden kesken. Mikäli kotimaiset tuomarit ovat estyneitä suorittamasta kasvattajakatselmointia, voidaan poikkeustapauksessa anoa katselmointilupaa hallitukselta ulkomaalaiselle tuomarille. Hylättyä eläintä ei saa esittää uudelleen. Hakija täyttää kasvattajanimianomuksen ja liittää anomukseen kaksi hyväksyttyä katselmointikaavaketta samasta väristä, rodusta tai kuviosta.

Hakija maksaa kasvattajanimenkäsittelymaksun ja liittää kuitin anomuksen mukaan. Anomus toimitetaan SMY:n kasvattajanimikäsittelijälle.. Kasvattajanimien käsittelijä säilyttää keskeneräisen tai puutteellisen hakemuksen kuusi kuukautta arkistossa ja poistetaan käsittelystä, mikäli kasvattajanimen anoja ei täydennä tietoja tänä aikana. Kasvattajanimikäsittelijä ilmoittaa poistosta anojalle kirjallisesti. Mikäli kasvattajanimen anoja haluaa uudelleen anoa kasvattajanimeä, kasvattajanimikäsittelymaksu tulee maksaa uudelleen. SMY:n kasvattajanimikäsittelijä ilmoittaa kasvattajanimen myöntämisestä hakijalle. Kasvattajanimet julkaistaan SMY:n nettisivuilla ja Marsu Magazinessa.

ROTUJEN LISÄÄMINEN KASVATTAJANIMEN ALLE

Kasvattajanimellinen kasvattaja voi lisätä rotuja, värejä tai kuvioita kasvattajalistalle kasvattajanimikäsittelijälle ilmoittamalla.

KASVATTAJANIMEN YLLÄPITO

Vuosittain vaaditaan: Kasvattajan tulee rekisteröidä kasvattajanimelleen vähintään kaksi ko. kasvatusvuotena syntynyttä poikasta eri poikueista. Vähintään yhden kasvattajanimellisen marsun tulee osallistua vuosittain SMY:n järjestämään tai hyväksymään ulkomuotoluokkaan. SMY:n jäsenyys on oltava voimassa ja jäsenmaksu tulee olla maksettuna tammikuun loppuun mennessä. Jos joku kasvattajanimen säilyttävistä kriteereistä ei täyty, kasvattajalla on mahdollisuus tehdä selvitys hallitukselle, miksi ei kyseinen vaatimus ole toteutunut. Kasvattaja toimittaa selvityksen hallitukselle 30 päivän sisällä edellisen kalenterinvuoden lopusta. Hallitus päättää kasvattajanimen jatkosta selvityksen perusteella. Mikäli kasvattaja ei toimita hallitukselle selvitystä, kasvattajanimi poistetaan.

SMY:n hyväksymä virallinen kasvattaja sitoutuu noudattamaan Suomen eläinsuojelusäännöksiä ja yhdistyksen antamia ohjeita. Yhdistys ohjeistaa kasvattajaa seuraavasti:

Marsun saa luovuttaa aikaisintaan 5 viikon ikäisenä. Jos kasvattaja lupaa myytävälle marsulle sukutaulun, tulee se toimittaa uudelle omistajalle 3 kuukauden sisällä marsun luovutuksesta. Kasvattaja ei saa myydä tai luovuttaa sairasta, toipilasta tai mahdollisesti tiinettä marsua kertomatta tästä taholle, jolle marsu luovutetaan.

Mikäli kasvattaja tuomitaan eläinsuojelurikkomuksesta tai eläinsuojelurikoksesta, häneltä poistetaan kasvattajanimi ja hänet voidaan erottaa yhdistyksestä. Mikäli kasvattaja rikkoo kasvattajasääntöjä, voi hallitus antaa kasvattajalle huomautuksen tai varoituksen. Jos kasvattaja saa useita huomautuksia, varoituksia tai hänen katsotaan käyttäytyneen toistuvasti SMY:n hengen ja ohjeiden vastaisesti tai huonontaneen SMY:n mainetta, hallitus voi evätä kasvattajanimen joko määräajaksi tai pysyvästi tai erottaa kasvattajan yhdistyksestä.

MUUTA

Kasvattajalistassa julkaistaan aina vähintään etu- ja sukunimi. Muutoin noudatetaan mitä tietosuojalaissa suositellaan. Kasvattajanimilistalle tulevat muutokset tehdään SMY:n kasvattajanimikäsittelijälle. Hän ilmoittaa muutoksista tarvittaville toimihenkilöille ja SMY:n hallitukselle.

KASVATUKSEN KESKEYTTÄMINEN

Kasvatuksen voi halutessaan jättää tauolle. Tauko on keskeytys tavoitteellisessa kasvatustyössä ja kasvattaja ilmoittaa sen tammikuun loppuun mennessä tai ennen vuoden ensimmäistä rekisteröintiä, mikäli se on ennen tuota ajankohtaa.  Kun kasvattaja haluaa anoa taukoa kasvatustyöstään, hän ilmoittaa siitä SMY:n kasvattajanimikäsittelijälle. Tällöin kasvattajanimen alle kasvattajalistalla yhdistyksen kotisivuilla ja lehdessä tulee teksti TAUOLLA ja yhteystiedot poistetaan. Taukoa voi anoa yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Tauko lasketaan kokonaisina kalenterivuosina. Ilmoitus tauon jatkamisesta tai tauolta palaamisesta tulee antaa kasvattajanimikäsittelijälle viimeistään seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. Mikäli kasvattaja haluaa palata tauolta kesken kauden, tulee hänen ilmoittaa siitä kirjallisesti kasvattajanimikäsittelijälle. Keskeytettykin vuosi lasketaan taukovuodeksi. Taukoa voi anoa enintään kolme (3) kertaa. Palatessaan tauolta kasvattajanimimaksua ei tarvitse maksaa uudelleen. Jos kasvattaja ei ilmoita seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä jatkostaan tai hän ylittää sallitun taukojen maksimiajan 3 vuotta, kasvattajanimi poistetaan. 

Kasvattaja voi hakea käyttämäänsä kasvattajanimeä uudelleen, tuolloin haku tehdään samoin kuin uutta kasvattajanimeä hakiessa. Tauon aikana kasvattaja ei saa käyttää kasvattajanimeään marsujen rekisteröinnissä ja tiedotuksessaan. Mikäli kasvattaja saa taukonsa aikana SMY:ltä varoituksen, tuomitaan eläinsuojelurikoksesta tai -rikkeestä, SMY:n hallitus voi evätä kasvattajanimen palautuksen. Tauon aikana kasvattajan tulee olla SMY:n jäsen.

KASVATUKSEN LOPETTAMINEN

Kasvatuksen loputtua kasvattajan tulee tehdä vapaamuotoinen ilmoitus asiasta Suomen Marsuyhdistys ry:n kasvattajanimikäsittelijälle.

MAHDOLLISET MUUTOKSET

Kasvattajanimeä voi vaihtaa vain kerran, pätevistä syistä. Ilman syytä tullut anomus hylätään. Anomus kasvattajanimen vaihtamisesta on toimitettava kirjallisena Suomen Marsuyhdistys ry:n kasvattajanimikäsittelijälle.

Jos kasvattaja haluaa yhteisen kasvattajanimen toisen henkilön kanssa, tätä tapausta koskevat myös em. säännöt. Uuden hakijan täytyy olla SMY:n jäsen vähintään hakemista edeltävän koko kalenterivuoden ja haku kalenterivuoden. Hakemukseen tulee myös liittää kasvattajanimen haltijan kirjallinen suostumus uuden henkilön liittämisestä kasvattajanimen alle.

SERTIFIOITU KASVATTAJA

Sertifioitu kasvattaja -arvonimeä voi hakea kirjallisella hakemuksella toimittamalla hallitukselle vahvistuksen Aluehallintovirastoon (AVI) tehdystä ammattimaisen ja laajamittaisen eläintenpidon ilmoituksesta. Lisäksi hallitukselle toimitetaan todistus hyväksytystä valvontaeläinlääkärin/valvontaa tekevän eläinlääkärin käynnistä/tarkastuksesta. Jos AVI katsoo, ettei valvontaeläinlääkärin/valvontaa tekevän eläinlääkärin käynnille ole perusteita, hallitukselle tulee toimittaa vapaamuotoinen kirjallinen viranomaisen ilmoitus asiasta.