Virtuaalinäyttely säännöt

SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN
Näitä sääntöjä noudatetaan 17.4.2021 lähtien kaikissa Suomen Marsuyhdistys ry:n (jatkossa SMY) järjestämissä virtuaalinäyttelyissä ja muissa SMY:n hyväksymissä virtuaalinäyttelyissä. Näiden sääntöjen lisäksi noudatetaan sitä mitä Suomen eläinsuojelulainsäädännössä määrätään. Marsujen turkki- ja kokomuunnoksissa käytetään harrastuksessa yleisesti sovitusti rotu-nimikettä. Kastraattimarsujen näyttelyttäminen ulkomuotoluokassa on sallittu.

VIRTUAALINÄYTTELYT
Virtuaalinäyttelyissä voidaan järjestää jyrsijöiden ja kanien virtuaaliulkomuoto- ja lemmikkiluokkia sekä virtuaaliväliaikatapahtumia kaikille kaneille ja jyrsijöille.

VIRTUAALINÄYTTELYJÄRJESTELYT
Jokaisella virtuaalinäyttelyllä tulee olla vastuullinen järjestäjä tai järjestäjiä. Smy:n hyväksymissä yhdistyksen omissa virtuaalinäyttelyissä vastuullinen järjestäjä vastaa virtuaalinäyttelyn talousarviosta ja sen pitävyydestä, virtuaalinäyttelyn sujuvuudesta, raportoinneista ja toimii mahdollisen toimikunnan vetäjänä ja toimihenkilöiden ohjaajana. Muiden yhdistyksen järjestämissä, Smy:n hyväksymissä virtuaalinäyttelyissä tulee olla nimettynä vastuuhenkilö Smy:lle, joka vastaa virtuaalinäyttelyn anomisesta, sujuvuudesta ja raportoinneista. Virtuaalinäyttelyt anotaan Smy:n hallitukselta vähintään 2 kk ennen. Vapaamuotoisesta anomuksesta tulee selvitä järjestäjätaho, vastuullinen järjestäjä tai järjestäjät, virtuaalinäyttelyn ajankohta, luokat, budjettiarvio. Budjettia ei vaadita muiden järjestäjätahojen virtuaalinäyttelystä.

TUOMARIT
SMY:n sekä sen hyväksymissä virtuaalinäyttelyissä tuomarina toimivat SMY:n hyväksymät tuomarit. Tuomari ei saa arvostella omaa tai perheenjäsenensä eläintä. Ulkomaisten tuomareiden tulee omata vastaavat arvosteluoikeudet omassa maassaan. SMY:n hallitus voi myöntää tähän sääntöön tarvittaessa poikkeuslupia.

VIRTUAALINÄYTTELYYN ILMOITTAUTUMINEN
Virtuaalinäyttelyyn ilmoittaudutaan näyttelykutsun mukaisesti. SMY:n virtuaalinäyttelyissä eläin voi osallistua joko ulkomuotoluokkaan, lemmikkiluokkaan, väliaikakilpailuihin tai näihin kaikkiin. Näyttelyilmoittautumisen ajankohta katsotaan lähetysajan mukaan. 

Ulkomuotoluokkiin ilmoitettaessa Suomessa asuvan näytteilleasettajan omistuksessa olevalla marsulla pitää olla suomalainen rekisterinumero. Ulkomaalaisessa omistuksessa oleva marsu tulee olla rekisteröity omassa maassaan, mikäli ko. maassa on puhdasrotuisten marsujen rekisteröintijärjestelmä.

Näyttelymaksun suuruus päätetään näyttelykohtaisesti ja se suoritetaan näyttelykutsussa mainitulla tavalla. Näyttelykutsussa mainittuja hintoja ei voida jälkikäteen muuttaa. Ilmoittautumismaksu maksetaan kaikista ilmoitetuista eläimistä huolimatta siitä, osallistuuko eläin tapahtumaan. Maksut voidaan periä myös jälkikäteen ja SMY voi määrätä henkilön näyttelykieltoon, kunnes maksut on suoritettu. Hyvityseteliä tai muuta alennusseteliä ei voi käyttää virtuaalinäyttelyn ilmoittautumismaksuna.

VIRTUAALINÄYTTELYYN OSALLISTUMINEN
Eläimen turkkia ei saa käsitellä vierailla aineilla, jotka muuttavat sen alkuperäistä laatua tai väriä. Turkin leikkaaminen on sallittu ulkomuotoluokissa vain klipattuluokkaan osallistuvilta marsuilta. Eläin ei saa olla lääkityksen alaisena. 

Marsu arvostellaan kuvien perusteella. Kuvaamisessa saa käyttää luovuutta, eikä yhtä oikeanlaista kuvaa ole. Kuvan valoisuutta voi lisätä siten ettei marsun väri muutu. Filttereiden käyttäminen tai kuvan käsittely on kielletty siten, että se muuttaa arvosteltavia kohteita.

Eläimet arvostellaan virtuaalinäyttelyluettelon mukaisessa tai tuomarin ilmoittamassa järjestyksessä. Jos kuvia ei ole ladattu määräaikaan mennessä, marsua ei voi arvostella. Tällöin ilmoittautumismaksua ei makseta takaisin.

Satiinien esittäminen sekä ulkomuoto- ja lemmikkiluokassa on kielletty.

ILMOITTAUTUMISMAKSUN PALAUTTAMINEN
Näytteilleasettajan suorittama ilmoittautumismaksu palautetaan, jos:
– näyttely perutaan
– näytteilleasettaja, hänen perheenjäsenensä, yhteisessä omistuksessa olevan eläimen toinen omistaja kutsutaan tuomariksi
– omistaja tuomarinvaihdoksen tapahtuessa niin vaatii. Vaatimus tulee kuitenkin esittää ennen arvostelun alkua.
–  ilmoitettu marsu sairastuu tai kuolee ja siitä esitetään hallitukselle eläinlääkärin todistus. Tällöin näyttelymaksua ei tarvitse maksaa tai se hyvitetään.
– ilmoitettu näytteilleasettaja / omistaja sairastuu tai kuolee, jolloin lääkärintodistus esitetään hallitukselle ja korvataan koko summa.

VIRTUAALINÄYTTELYARVOSTELUSTA VALITTAMINEN
Tuomarin arvostelusta ja hänen antamastaan palkintosijasta ei voi valittaa, ellei tuomari ole toiminut sääntöjen vastaisesti. Valitus rikkomuksesta tehdään kirjallisesti kahden viikon kuluessa ko. näyttelystä SMY:n hallitukselle.

TUOMARIIN VAIKUTTAMINEN
Tuomaria ei saa häiritä arvostelun aikana.  Tuomarille on annettava työrauha eikä arvosteluun saa vaikuttaa.

VIRTUAALINÄYTTELYSÄÄNTÖJEN RIKKOMINEN
Henkilölle, joka rikkoo näitä sääntöjä tai hyvää tapaa, voidaan antaa suullinen tai kirjallinen huomautus, kirjallinen varoitus, määräaikainen näyttelykielto- ja toimintakielto tai erottaa yhdistyksestä. Sanktiosta voi tehdä kirjallisen valituksen SMY:n hallitukselle kahden viikon kuluttua sen vastaanottamisesta.

VIRTUAALIULKOMUOTOLUOKKA (VUML)

Virtuaaliulkomuotoluokka on tarkoitettu puhdasrotuisille, rekisteröidyille marsuille, jotka arvostellaan rotumääritelmän mukaisesti. Mikäli marsu poikkeaa suuresti rotumääritelmän ihanteesta, voi tuomari halutessaan jättää marsun arvostelematta kokonaan tai osittain. Tällöin arvostelukaavakkeeseen merkitään EVA (Ei Voida Arvostella).

Virtuaaliulkomuotoluokissa marsut jaotellaan rotuihin, sekä lyhytkarvaiset rodut lisäksi väreihin ja kuvioihin. Marsu arvostellaan kuvien perusteella. Kuvia tulee olla tarvittaessa useita kuvakollaaseja, joista näkee marsun molemmilta puolin sivusta, ylhäältä selkäpuolelta, edestä, siten että silmät ja kuono näkyvät selkeästi, mahapuolelta turkista, pohjaväri/iho, sekä kynnet ja tassut ylhäältä päin.

Virtuaalikilpailuluokat:
Poikasluokka: 2-3kk
Nuorten luokka: 4-5kk
Aikuisten luokka: 6-35kk
Veteraaniluokka: 36 kk –
Valioluokka: 6 kk –
Klipattuluokka: 6kk –
Koestandardiluokka: 2kk –
Ei-standardiluokka: 2kk –
Kasvattajaluokka
Jalostusluokka

Valioluokka
Valmistuttuaan Suomen Virtuaalimuotovalioksi marsu siirtyy kilpailuluokkaan nimeltä valioluokka. Kilpailuluokka on tarkoitettu vain Suomen virtuaalimuotovalioksi valmistuneille marsuille. Muun maan virtuaalivalio kilpailee Suomessa valioluokassa vasta valmistuttuaan Suomen virtuaalimuotovalioksi. Valioluokka arvostellaan viimeisen avoimen luokan jälkeen. Tuomari saa jakaa myös valioluokan marsuille virtuaalisertifikaatteja ja virtuaalikunniapalkintoja. Tämän jälkeen tuomari valitsee rotunsa parhaan (VROP).

Klipattuluokka
Klipattuluokka on tarkoitettu pitkäkarvaisille marsuille, joiden turkki on leikattu lyhyeksi. Turkin tulisi kuitenkin ylettyä näyttelylautaan. Klipattuluokkaan saavat marsut osallistua täytettyään 6 kk. Tässä luokassa eläimet jaetaan roduittain, mutta ei ikäluokkiin.

Koestandardi luokka
Koestadardiluokka on tarkoitettu marsuille, joiden rodut ovat vielä hyväksyttävinä viralliseen standardiin. Luokkaan ilmoitetun marsun tulee olla rekisteröity ja vähintään 2 kk. Luokassa eläimet jaetaan roduittain. Pitkäkarvaisten marsujen turkki ei saa olla leikattu tai huomattavan vahingoittunut.

Ei-standardiluokka
Tarkoitettu kaikille niille marsuille, joiden rodut eivät kuulu standardiin tai koestandardiin. Mikäli näytteilleasettaja haluaa ilmoittaa virtuaalinäyttelyyn ei-standardiin kuuluvan marsun, jota ei aiemmin ole Suomessa esitetty, tulee hänen toimittaa standarditoimikunnalle kuukautta ennen viimeistä ilmoittautumispäivää marsun rodusta suomen- tai englanninkielinen ohjeistus sekä mahdolliset lähteet, joista rotuun voidaan perehtyä. Luokkaan ilmoitetun marsun ei tarvitse olla rekisteröity. Marsun tulee olla vähintään 2 kk. Tässä luokassa eläimet jaetaan roduittain, mutta ei ikäluokkiin. Pitkäkarvaisten marsujen turkki ei saa olla leikattu tai huomattavan vahingoittunut.

Kasvattajaluokka
Kasvattajaluokka on tarkoitettu kasvattajanimellisille marsukasvattajille, jotka esittävät 2-4 samaa rotua olevaa, vähintään kahdesta poikueesta olevaa kasvattiaan ryhmänä. Kasvattajaluokkaan saa osallistua kasvattajanimen omaava kasvattaja.

Kasvattajaluokan kaikkien eläinten on oltava kasvattajanimeltään samoja. Kasvattajaluokkaan osallistuvien eläinten täytyy osallistua virtuaalinäyttelyssä myös
ulkomuotoluokkaan. Kasvattajaluokassa kasvattien ei tarvitse olla kasvattajan omistuksessa. Kasvattaja saa esittää yhden ryhmän rotua kohden näyttelyssä.
Kasvattajaluokkaan ei voi osallistua ei-standardi – marsuilla. Kasvattaja valitsee ilmoittautumisen yhteydessä kasvattajaluokkaan osallistuvat marsut.

HYVÄKSYTYT RODUT, VÄRIT JA KUVIOT:
Lyhytkarvaiset rodut: Sileäkarvainen yksivärinen, sileäkarvainen kuvioitu, englannincrest yksivärinen, englannincrest kuvioitu, amerikancrest yksivärinen, amerikancrest kuvioitu.

Karkeakarvaiset ja karvattomat rodut: abessinialainen, rex, rex crest, teddy, skinny,
baldwin

Pitkäkarvaiset rodut: sheltie, texel, peruaani, alpakka, coronet, merino, lunkaryanperuaani.

Hyväksytyt värit:
– p.e. white, d.e. white, cream, buff, lemon, saffron p.e. golden, d.e.golden, red, beige, lilac, grey, chocolate, black.

Hyväksytyt kuviot:
– silver agouti, golden agouti, cinnamon agouti, lemon agouti, orange agouti, buff agouti, saffron agouti, cream agouti, myös solid agouti muunnokset.
– silver argente, golden argente, cinnamon argente, lemon argente, orange argente, buff argente, saffron argente, cream argente, myös solid argente muunnokset
-grey silver argente, grey golden argente, grey lemon argente, myös solid agouti/argente muunnoksina.
-roan (hyväksytyt agoutit, argentet, tortoishell, brindle sekä hyväksytyt värit valkoista lukuunottamatta).
-himalaya (black, chocolate, beige, lilac, cinnamon agouti, silver agouti, cinnamon argente, silver argente).
– tortoiseshell
-tortoiseshell & white.
– tricolor (mitkä tahansa kolme hyväksyttyä väriä, agoutia, argentea, paitsi black/red/white).
– bicolor (mitkä tahansa kaksi hyväksyttyä väriä, agoutia, argentea, paitsi black/red).
– dalmatialainen (hyväksytyt agoutit, argentet, tortoishell, brindle sekä värit valkoista lukuunottamatta).
– dutch (hyväksytyt agoutit, argentet, tortoishell, brindle sekä värit valkoista lukuunottamatta).
– tan (black, chocolate, lilac, grey ja beige).
– fox (black, chocolate, lilac, grey ja beige).
– otter (black, chocolate, lilac, grey ja beige).
–  harlekiini (black/cream, chocolate/cream).
– magpie (black/white, chocolate/white).
– brindle (black/red).
– california

Hyväksytyt koe-standardi rodut:
ch-teddy, ch-teddy crest, lunkaryansheltie, lunkaryancorone.  Kaikki muut luetaan ei-standardi-roduiksi.

VIRTUAALIULKOMUOTOLUOKISSA JAETTAVAT PALKINNOT JA PISTEET:

Virtuaalirotunsa Paras eli VROP

VROP- sijoituksia jaetaan hyväksyttyjen rotujen ilmoittautumismäärän mukaan seuraavasti:

0-4 osallistujaa – VROP1 ja VROP2

5-9 osallistujaa-  VROP3

10-14 osallistujaa- VROP4

15-19 osallistujaa- VROP5

20-24 osallistujaa- VROP6

25-29 osallistujaa- VROP7

jne.

VROP 1- 8p.
VROP 2- 6p.
jokainen seuraava VROP sija- 4p.

Tuomari voi halutessaan jakaa rodun parhaille kunniamaininnan ja/tai sertifikaatin.

Virtuaalisertifikaatti – 10p.
Tuomari voi halutessaan jakaa hyväksyttyjen rotujen marsuille (poikas-, nuorten-, aikuisten-, veteraani- ja -valioluokan marsuille) sertifikaatteja, jos ne ansaitsevat virtuaalimuotovalion arvon. Jaettavien virtuaalisertifikaattien lukumäärää ei ole rajoitettu.

Virtuaalikunniamaininta (VKUMA) – 5p.
Tuomari voi halutessaan jakaa haluamilleen marsuille virtuaalikunniamaininnan.

Virtuaalituomarin suosikki (VTS)
Tuomari voi halutessaan jakaa mieleiselleen marsulle virtuaalituomarin suosikki – palkinnon.

VirtuaaliBest in Show (VBIS)
Tuomarin valitsemat hyväksyttyjen rotujen poikas-,nuorten-, aikuisten, veteraani- ja valioluokan marsut kutsutaan virtuaaliBest In Show – kilpailuun. Tuomari ei voi asettaa VBIS-kilpailussa rotumuunnoksen VROP2:sta VROP1:n edelle.

Koe- ja Ei-standardi luokkaan sekä klipattuluokkaan ilmoitettu marsu ei ole oikeutettu osallistumaan virtuaaliBest In Show-kilpailuun.

Virtuaalimuotovaliot
Marsu valmistuu Suomen VirtuaaliJuniorimuotovalioksi (FI VJMVA) kolmella virtuaalisertifikaatilla, joiden tulee olla SMY:n hyväksymistä virtuaalinäyttelyistä. Virtuaalisertifikaattien on oltava joko poikas- tai nuorten luokasta. Vain Suomessa myönnetyt virtuaalisertifikaatit kelpaavat Suomen VirtuaaliJuniorimuotovalion anomiseen. Virtuaalisertifikaattien pitää olla vähintään kahdelta eri tuomarilta. Saatuaan yhden aikuisten tai veteraaniluokan virtuaalisertifikaatin, FI VJMVA marsun omistaja voi hakea marsulleen Suomen VirtuaaliMuotovalion titteliä. 

Mikäli marsu ei ole saanut FI VJMVA titteliä, voi Suomessa rekisteröidyn marsun omistaja saatuaan 3 virtuaalisertifikaattia vähintään kahdelta eri tuomarilta, joista vähintään yhden tulee olla aikuisten tai veteraani- luokasta, anoa marsulleen Suomen VirtuaaliMuotovalio- titteliä (FI VMVA). Mikäli marsu on toisen Pohjoismaan tai Viron Virtuaalimuotovalio, valmistuu se anomuksella Suomen VirtuaaliMuotovalioksi saatuaan yhden virtuaalisertifikaatin Suomessa.
 

Suomen VirtuaaliMuotovalio marsu valmistuu Suomen VirtuaaliMegamuotovalioksi (FI VMMVA) kolmella valioluokasta saadulla Virtuaalisertifikaatilla sekä kolmella VBIS-sijoituksella. Jos neljäs virtuaalisertifikaatti ja VBIS-sijoitus on saatu samassa tapahtumassa kuin valioitumiseen vaadittavat virtuaalisertifikaatit, ne huomioidaan VirtuaaliMegamuotovalion titteliä anottaessa.

VBIS-sijoituksia jaetaan hyväksyttyjen rotujen ilmoittautumismäärän mukaan seuraavasti:
1-9 osallistujaa – VBIS 1
10-19 osallistujaa – VBIS 1-2
20-29 osallistujaa – VBIS 1-3
30-39 osallistujaa – VBIS 1-4
40-49 osallistujaa – VBIS 1-5
50-59 osallistujaa – VBIS 1-6
60-69 osallistujaa – VBIS 1-7
70 osallistujaa tai enemmän – VBIS 1-8

VBIS I        16p.
VBIS II       14p.
VBIS III      12p.
VBIS IV      10p.
VBISV        8p.
VBISVI       6p.
VBISVII      4p.
VBIS VIII     2p. 

VirtuaaliKasvattajaluokassa palkitaan ilmoittautumismäärän mukaan seuraavasti:
1-3 osallistujaa palkitaan  1
4-6 osallistujaa palkitaan 2
7-9 osallistujaa palkitaan 3
10-12 osallistujaa palkitaan 4
13 tai enemmän palkitaan 5

Virtuaali Paras Kasvattaja             10p.
Virtuaali 2. Paras Kasvattaja           8p.
Virtuaali 3. Paras Kasvattaja           6p.
Virtuaali 4. Paras Kasvattaja           4p.
Virtuaali 5. Paras Kasvattaja           2p. 

VirtuaaliKlipattu luokka:
Paras virtuaaliKlipattu 8p.
2. Paras virtuaaliKlipattu 6p.
Tuomari voi halutessaan jakaa parhaalle Paras virtuaaliKlipattu ja toiseksi parhaalle Paras virtuaaliKlipattu2 palkinnot.

VirtuaaliKoe- ja Ei-standardi luokka:
Paras VirtuaaliKoe-Standardi 8p.
2.Paras VirtuaaliKoe-Standardi  6p.
Paras VirtuaaliEi-Standardi  8p.
2. Paras VirtuaaliEi-Standardi 6p.
Tuomari voi halutessaan jakaa parhaalle Paras VirtuaaliKoe/Ei-standardi ja toiseksi parhaalle ParasVirtuaaliKoe/Ei-standardi2 palkinnot.

VirtuaaliJunior Best In Show –kilpailu järjestetään vähintään VirtuaaliJuhlanäyttelyssä sekä VirtuaaliGrand Galassa. Mikäli näyttelyssä järjestetään VirtuaaliJunior Best In Show kilpailu, pitää se sisällään kaikki näyttelyluokat klipattuluokkia lukuun ottamatta. VirtuaaliJunior Best In Shown säännöt ja pisteytys ovat samat kuin tavallisessa Best In Show:ssa.

VIRTUAALIULKOMUOTOLUOKISSA JAETTAVAT TITTELIT
VirtuaaliJuhlanäyttelyn Best In Show – voittaja on oikeutettu käyttämään nimensä edessä VJV – vuosiluku -titteliä. VirtuaaliBest In Show Junior – voittaja on oikeutettu käyttämään nimensä edessä VJJV -vuosiluku–titteliä.

VirtuaaliGrand Galan Best In Show – voittajamarsu on oikeutettu käyttämään nimensä edessä VGG – vuosiluku– titteliä. VirtuaaliBest In Show Junior – voittaja on oikeutettu käyttämään nimensä edessä JGG – vuosiluku – titteliä. Vuosiluku ilmoitetaan titteleissä aina vuosiluvun kahdella viimeisellä numerolla.

VIRTUAALI VUODEN VOITTAJA, VIRTUAALI VUODEN ROTUNSA PARAS, VUODEN VIRTUAALIJALOSTUSELÄIN, VUODEN VIRTUAALIKLIPATTU, VUODEN VIRTUAALIKOE-STANDARDI JA VUODENVIRTUAALI EI-STANDARDI -KILPAILUT
Kilpailuaika on kalenterivuosi kerrallaan ja pisteitä jaetaan kaikista SMY:n tai sen hyväksymistä virtuaalinäyttelyistä. Tuloksiin huomioidaan marsun viisi eniten pisteitä kerännyttä näyttelyä. Kilpailut on tarkoitettu rekisteröidyille marsuille.

VIRTUAALI VUODEN KASVATTAJA
Kilpailuaika on kalenterivuosi kerrallaan ja pisteitä jaetaan kaikista SMY:n tai sen hyväksymistä virtuaalinäyttelyistä. Tuloksiin huomioidaan kasvattajan viisi eniten pisteitä kerännyttä virtuaalinäyttelyä, sekä kaikki virtuaalinäyttelyn kasvattaja – ja jalostusluokista luokista saadut pisteet. Vuosiluku ilmoitetaan tittelissä aina vuosiluvun kahdella viimeisellä numerolla. Kilpailu on tarkoitettu vain SMY:n myöntämille kasvattajille sekä SMY:n rekisteröimille marsuille.

Titteleistä käytetään seuraavia lyhenteitä:
VUODEN VIRTUAALIVOITTAJA = VVV – VVV10 – vuosiluku
VUODEN VIRTUAALIROTUNSA PARAS = VVROP – vuosiluku
VUODEN VIRTUAALIKASVATTAJA = VVK – vuosiluku
VUODEN VIRTUAALIJALOSTUSELÄIN = VVJE – vuosiluku
VUODEN VIRTUAALIKLIPATTU = VVKL – vuosiluku
VUODEN VIRTUAALIKOE-STANDARDI = VVKS – vuosiluku
VUODEN VIRTUAALIEI-STANDARDI = VVES – vuosiluku

VIRTUAALILEMMIKKILUOKKA
Virtuaalilemmikkiluokka on avoin kaikille marsuille. Virtuaalilemmikkiluokissa eläimen ei tarvitse olla rekisteröity. Arvostelussa kiinnitetään mahdollisuuksien mukaan erityistä huomiota marsun hyvinvointiin.

Marsu arvostellaan kuvien perusteella. Kuvaamisessa saa käyttää luovuutta, eikä yhtä oikeanlaista kuvaa ole. Kuvan valoisuutta voi lisätä, mutta muutoin filttereiden käyttäminen tai kuvan käsittely on kielletty siten, että se muuttaa arvosteltavia kohteita. Kuvia tulee olla tarvittaessa useita kuvakollaaseja, joista näkee marsun molemmilta puolin sivusta, ylhäältä selkäpuolelta, edestä, siten että silmät ja kuono näkyvät selkeästi, mahapuolelta turkista, kynsistä ja tassunpohjista riittää yksi etu- ja takatassu alhaaltapäin otettuna, hampaista, hajurauhasesta, korvista sisältä sekä korvanlehdestä ulkoa. 

Virtuaalilemmikkiluokassa marsusta arvostellaan:
1. yleiskunto
2. turkki
3. silmät
4. kynnet ja tassunpohjat
5. rasvarauhanen
6. hampaat
7. korvat

Lemmikkimarsuille jaetaan paras virtuaalilemmikkimarsu (PVLM) palkinnot osallistumismäärän mukaan:
1-5 osallistujaa – jaetaan PVLM1
6-10 osallistujaa – jaetaan PVLM1-2
11-15 osallistujaa – jaetaan PVLM1-3
16-20 osallistujaa –jaetaan PVLM1-4
21-25 osallistujaa – jaetaan PVLM1-5
26-30 osallistujaa – jaetaan PVLM1-6
31-35 osallistujaa – jaetaan PVLM1-7
36-40 osallistujaa –jaetaan PVLM1-8
41-45 osallistujaa – jaetaan PVLM1-9
46 osallistujaa tai enemmän – jaetaan PVLM1-10

Sijoja jaetaan maksimissaan kymmenen (10). PVLM marsut palkitaan kuvien perusteella ja parhaimman arvostelun saanut marsu voittaa. Paras VirtuaaliLemmikki Marsu (PVLM) valinta on pidettävä, jos tuomareita on enemmän kuin yksi. Tällöin päätös tehdään yhdessä tuomareiden kesken.

Kaikki PVLM-sijoille sijoittuneet marsut saavat itselleen virtuaaliEliitti-kortin ja ruusukkeen. Lisäksi jaetaan sähköisiä virtuaalikunniamainintoja (VKuMa) ja virtuaalikunniapalkintoja (VKuPa). Tuomari voi halutessaan jakaa sähköisen virtuaaliTuomarin Suosikki-palkinnon (VTS) ja mahdollisia lahjoituspalkintoja.

Kilpailuluokat:

Poikasluokka: 2-3kk
Nuortenluokka: 4-5kk
Aikuisten luokka: 6-35kk
Veteraaniluokka: 36 kk -VIRTUAALILEMMIKKILUOKISSA JAETTAVAT TITTELIT
VirtuaaliJuhlanäyttelyn Paras VirtuaaliLemmikki Marsu – voittaja on oikeutettu käyttämään nimensä edessä VJVL – vuosiluku -titteliä

VirtuaaliGrand Galan Paras Virtuaali LemmikkiMarsu – voittaja on oikeutettu käyttämään nimensä edessä VGGL – vuosiluku –titteliä

VirtuaaliEliittilemmikki ja VirtuaaliMegaEliittilemmikki
Marsu valmistuu Suomen Virtuaalieliittilemmikiksi (VEL) kolmella virtuaaliEliittikortilla. Vähintään yhden virtuaaliEliittikortin on oltava aikuisten tai veteraaniluokasta, kaksi saa olla myönnetty poikas- tai nuortenluokasta.

Marsu valmistuu Suomen VirtuaaliMegaEliittiLemmikiksi (VMEL) kolmella uudella virtuaaliEliittikortilla. Kaikkien kolmen virtuaaliEliittikortin on oltava aikuisten tai veteraaniluokasta. Jos marsun neljäs virtuaaliEliittikortti on saatu samassa tapahtumassa kuin VEL:n titteliin vaadittavat kortit, se huomioidaan VMEL:n titteliä anottaessa.

Virtuaalieliittikorttien pitää olla vähintään kahdelta eri tuomarilta. Virtuaalieliittikorttien tulee olla SMY:n hyväksymistä virtuaalinäyttelyistä. Vasta todistuksen saavuttua, on marsun nimen edessä oikeus käyttää VEL-titteliä tai VMEL- titteliä.

VUODEN VIRTUAALIVOITTAJALEMMIKKI
Kilpailuaika on kalenterivuosi kerrallaan ja pisteitä jaetaan kaikista SMY:n tai sen hyväksymistä virtuaalinäyttelyistä. Tuloksiin huomioidaan marsun kaikki virtuaalinäyttelyt. Sijoitetaan viisi eniten pisteitä virtuaalilemmikkiluokissa vuoden aikana kerännyttä marsua VVVL1 – VVVL5 –vuosiluku

VKuMa 5p.
VKuPa 5p.
VTS 3p.
PVLM I 15p
PVLM II 14p.
PVLM III 13p.
PVLM IV 12p.
PVLM V 11p.
PVLM VI 10p.
PVLM VII 9p.
PVLM VIII 8p.
PVLM VIV 7p.
PVLM X 6p.

Suomen Marsuyhdistyksen kevätkokous on hyväksynyt säännöt 17.4.2021.