Reilu Peli

Suomen Marsuyhdistys ry

Reilu Peli

Jokainen marsuharrastaja on yhtä arvokas riippumatta iästä,
sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta, varallisuudesta,
terveydestä, kansallisuudesta, äidinkielestä, etnisestä taustasta, uskonnosta,
seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta henkilökohtaisesta ominaisuudesta.
Kohtelemme toista ihmistä niin kuin haluamme toisen ihmisen kohtelevan meitä.
Kohtelemme eläimiä kunnioituksella ja viimeisimmän tiedon ja taidon mukaisesti.

Reilu Peli on kaikkien marsuharrastajien oikeus ja
velvollisuus. Jokainen yksilö ja yhteisö kantavat niin yksin kuin yhdessä
vastuun Reilusta Pelistä. Reilun Pelin periaatteiden noudattaminen ja
edistäminen hyödyttävät meitä kaikkia marsuharrastajia. Toimintamme perustuu
keskinäiseen luottamukseen sekä voimassa olevaan lainsäädäntöön.

Jokaisen tasavertainen mahdollisuus harrastamiseen

Haluamme toimia vuorovaikutteisesti kaikkien
marsuharrastuksesta kiinnostuneiden tahojen kanssa monimuotoisen
marsuharrastuskulttuurin kehittämiseksi. Edistämme monimuotoista
marsuharrastuskulttuuria, jossa jokaista toimijaa arvostetaan.

Kunnioitamme jokaisen yksilön oikeuksia. Kaikenlainen kiusaaminen,
syrjiminen, haukkuminen, nimittely, fyysinen ja henkinen väkivalta,
alistaminen, vähättely, seksuaalinen ja sukupuolinen ahdistelu sekä syrjintä ja
rasismi eivät ole sallittuja missään muodossa.

Luomme toiminnallamme ilmapiirin, jossa on mahdollista
käydä avointa keskustelua vaikeistakin asioista. Jokainen voi vapaasti päättää
itse, haluaako puhua omista henkilökohtaisista asioista.

Haluamme puuttua ajoissa tilanteisiin, mikäli näemme tai
kuulemme jonkun joutuvan epäasiallisen käytöksen kohteeksi. Jokaisella on myös
velvollisuus puolustaa tällaisen teon kohteeksi joutunutta.

Vastuu kasvatuksesta

Marsuharrastus on hyvä kasvuympäristö kaiken ikäisille. Kaikkiin
marsuharrastustapahtumiin liittyy kasvatuksellinen toiminta. Olemme kaikki
kasvattajia esimerkillämme niin lapsille, nuorille ja aikuisille. Olemme
jokainen kasvattajia ja kasvavia yksilöitä. Tämä asettaa meille jokaiselle
vastuuta, mutta mahdollistaa samalla elinikäiseen oppimisen.

Tunnemme vastuuta kaikista toiminnassa olevista
marsuharrastajista. Esimerkiksi huonosti käyttäytyvää harrastajaa ei suljeta
pois toiminnasta, vaan hänen sosiaalista kasvuaan tuetaan. Meillä kaikilla on
velvollisuus käyttäytyä vastuullisesti ja asiallisesti. Yhteisiä periaatteita
rikkovalla toiminnalla ja käytöksellä on seuraamuksia.

Kannustamme marsuharrastajia osallistumaan yhteisen hyvän
tekemiseen esimerkiksi auttamalla, tukemalla ja avustamalla heikommassa
asemassa olevia marsuharrastuksen edistämiseksi. Kannustamme jokaista kantamaan
omaa vastuutaan lähimmäistään, yhteisöään ja yhteiskuntaa kohtaan, uskallamme
myös vaatia vastuun kantamista.

Terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen

Kaikki tekemisemme edistää terveyttä, turvallisuutta ja
hyvinvointia. Jokaisen marsuharrastajan terveys, turvallisuus ja hyvinvointi
ovat tärkeitä.  Mikään toiminta ei saa
aiheuttaa vakavia ja pysyviä terveydellisiä haittoja. Mikäli yhteisön jäsenenä
huomaamme terveyttä ja hyvinvointia uhkaavaa käytöstä, on meillä oikeus ilmoittaa
asiasta vastuuhenkilölle.

Marsuharrastustoimintaamme on järjestämässä joukko
vapaaehtoisia. Heidän arvonsa tunnustetaan, ja heidän jaksamistaan ja
hyvinvointiaan tuetaan. Vapaaehtoistoimijoiden koulutus on tärkeää osaamisen ja
jaksamisen kannalta.

Suhtaudumme turvallisuusmääräyksiin riittävällä
vakavuudella. Lisäämme marsuharrastustoimijoiden fyysistä, psyykkistä ja
sosiaalista turvallisuutta ja hyvinvointia.

Aikuiset näyttävät lapsille ja nuorille mallia omalla käyttäytymisellään.

Rehellisyys ja oikeudenmukaisuus

Kohtelemme kaikkia tasaveroisesti ja oikeudenmukaisesti.
Päätöksiä tehdessämme valmistelemme, kuuntelemme ja perustelemme huolellisesti.
Rikoksiin ja rikkomuksiin suhtaudumme vakavasti, mutta uskomme ihmiseen ja
voimme antaa uuden mahdollisuuden. Meillä jokaisella on vastuu tuoda ilmi
epäilyttävät toimet.

Viestimme avoimesti tavoitteistamme, toiminnastamme sekä
tekemistämme päätöksistä. Osaamme kuunnella ja arvostamme toisiamme. Avoimuus
lisää yhteisöllisyyttä. Jokainen harrastaja toimii kaikkien kanssa
yhteistyökykyisesti ja oikeudenmukaisesti.

Päätöksentekijöillä on vastuu hankkia tietoa etukäteen sekä
tutustua saatavilla olevaan ja päätöksenteon kannalta olennaiseen aineistoon.
Jokaisella päätöksentekijällä on vastuu edistää hyvää hallintoa. Teemme
päätöksiä ja toimimme yhteistyössä kaikkien jäsentemme ja muiden toimijoiden kanssa.

Kaikilla on oikeus nauttia harrastamisesta turvallisessa
ympäristössä ja luoda yhdessä myönteistä harrastuskulttuuria.

Luonnon kunnioittaminen ja kestävään kehitykseen pyrkiminen

Suojelemme yhteistä ympäristöämme ja ohjaamme myös muita
asiassa. Harrastustoiminnassa edistämme kestävää kehitystä ja vähähiilistä
yhteiskuntaa. Emme roskaa tai likaa ympäristöämme.

Tuemme biodiversiteettiä, emme päästä eläimiä luontoon ja
huolehdimme ettei tarvikkeiden tai rehujen mukana tule haittaeläimiä tai
kasvitauteja.

Tuemme eläinterveyttä, karanteenamme tuontieläimet,
hoidamme sairastapaukset välittömästi ja huolehdimme eläinhygieniasta.

Pyrimme järjestämään tapahtumat hyvien
joukkoliikenneyhteyksien kautta tavoitettaviksi.

Muokattu alkuperäisestä
versiosta: Urheiluyhteisön reilun pelin ihanteet ja tavoitteet.  https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2018/11/reilu-peli.pdf