Kasvattajanimisäännöt

Voimassa 1.1.2023 alkaen

SMY:n kasvattajanimihakemus

YLEISTÄ

KASVATTAJANIMISÄÄNNÖT

Kasvattajanimi on Suomen Marsuyhdistys ry:n (SMY) hallituksen myöntämä
nimi, joka liitetään kasvattajanimen haltijan hyväksyttyjenrotujen kaikkien
kasvattien nimien yhteyteen. Kasvattajanimi voidaan ottaa takautuvasti
käyttöön kasvattajanimen haltijan hyväksyttyjen rotujen kaikilla kasvateilla.
Myönnetyllä nimellä on ikuinen suoja-aika. Tällä tarkoitetaan sitä, ettei
kasvattaja voi saada samaa kasvattajanimeä, mikä on myönnetty jo jollekulle
muulle. SMY ylläpitää hyväksyttyjen ja suojattujen kasvattajanimien listaa,
mikä julkaistaan SMY:n kotisivuilla. Toisen kasvattajanimen käyttö on
kielletty. Kasvattaja on henkilö, joka omistaa naaraan tai on tehnyt
astutus-sopimuksen naaraan omistajan kanssa. Kasvattajalla voi olla

samanaikaisesti vain yksi kasvattajanimi. Se voidaan myöntää myös kahdelle
henkilölle yhdessä. Tällöin heidät merkitään aina yhdessä poikueen
kasvattajiksi.

VAATIMUKSET

Hakijalla täytyy olla nuhteeton tausta eli hänellä ei saa olla
eläintenpitokieltoa, tuomioita eläinsuojelurikkeistä tai
eläinsuojelurikoksista. Suomessa asuva kasvattaja voi käyttää SMY:n sekä
sen hyväksymissä näyttelyissä ja rekisteröinneissä vain SMY:n hyväksymää
kasvattajanimeä. Muut kasvattajanimeen viittaavat nimet ovat kiellettyjä.

Kasvattajanimen hakijan tulee olla 18 vuotta täyttänyt. Nuoremmalle
henkilölle voidaan kasvattajanimi myöntää, jos SMY:n hallitus niin päättää.
Ikäraja koskee kumpaakin henkilöä, jos nimi tulee kahden henkilön yhteiseksi.
Kasvattajakatselmointiin voi osallistua 17 vuotta täyttänyt hakija.

Hakijan täytyy olla SMY:n jäsen vähintään yhden (1) kalenterivuoden ennen
kasvattajanimen hakemista. (vuosi 365vrk) Mikäli kaksi henkilöä yhdessä
anoo kasvattajanimeä, koskee edellä mainittu vaatimus jäsenyydestä heitä
kumpaakin. Jäsenmaksuja ei saa maksaa takautuvasti. Hakijan tulee ennen
kasvattajanimen anomista maksaa SMY:n tilille ns. hakemusmaksu. Maksua

ei palauteta, mikäli anomus hylätään. Maksu on kasvattajanimikohtainen
riippumatta kasvattajien määrästä.

Kasvattajanimessä ei saa olla tunnistettavasti minkään maan, läänin,
kunnan, kaupungin tai kylän nimiä, taivutettuinakaan, rotumääritelmässä
esiintyvän lajin, rodun, tai värin nimiä. Nimessä ei saa myöskään olla kahta
sanaa enempää; väliviivalla yhdistetyt yhdyssanat katsotaan eri sanoiksi.
Kasvattajanimen tulee olla selvästi erottuva aiemmin myönnetyistä nimistä,
eikä se saa olla vastoin hyviä tapoja. Nimeä ei saa julkisesti käyttää ennen
kasvattajanimikäsittelijän hyväksyntää tai käsittelijä voi hylätä nimen.

KASVATTAJANIMEN ANOMINEN

Kasvattajanimi anotaan SMY:n virallisella anomuskaavakkeella, joka
toimitetaan SMY:n kasvattajanimikäsittelijälle. Kasvattajanimikäsittelijä
ilmoittaa hakemuksen saapumisesta SMY:n hallitukselle ja tarkistaa, ettei
nimi ole suojattu. Hallitus selvittää omalta osaltaan, ettei kasvattajanimen
myöntämiselle ole estettä.

Jalostuseläinlistaan merkitään tiedot jalostuseläimistä. Marsuja täytyy olla
vähintään 3, ja niiden rotujen, värien tai muunnosten tulee sopia samojen
haettavien rotujen jalostukseen. Kaikkien näiden tulee olla rekisteröityjä

Suomen Marsuyhdistykseen. Jalostuseläinlistassa tulee olla naaraita ja
uroksia. Kasvattajanimeä voi anoa standardissa ja koestandardissa oleville
roduille. Anomukseen on liitettävä mukaan kopiot kaikkien niiden marsujen
sukutauluista, jotka eivät ole SMY:n rekisterissä. Kasvattajanimianomuksen
liitteeksi on tehtävä selkeä ja kattava jalostussuunnitelma, josta tulee selvitä
kasvatuksen tavoitteet ja kasvatusperiaatteet. Pääpaino on jalostuksellisissa
asioissa. Kaikista eri roduista on tehtävä oma suunnitelmansa
kasvattajanimeä anottaessa.

KASVATTAJAKATSELMOINTI

Kasvattajakatselmointi koskee uusia kasvattajanimianomuksia. Ennen
kasvattajanimen anomista kasvattajan tulee henkilökohtaisesti itse esittää
yksi katselmoitava ryhmä. Ryhmä koostuu kahdesta-neljästä
yhteensopivasta rodusta, väristä tai kuviosta olevasta marsusta, jotka eivät
saa olla samasta poikueesta. Näiden neljän eläimen tulee olla vähintään
kahdesta eri poikueesta. Pitkäkarvaisten marsujen kohdalla suositellaan
ensisijaisesti leikkaamatonta turkkia mutta myös leikattu hyväksytään.
Eläinten ei tarvitse olla kasvattajan omistuksessa. Osallistuvien marsujen
iän tulee olla vähintään kaksi kuukautta ja niiden tulee olla näyttelykuntoisia
ja rekisteröity Suomen Marsuyhdistykseen.

ILMOITTAUTUMINEN KASVATTAJAKATSELMOINTIIN

Kasvattajakatselmoinnin voi suorittaa näyttelyssä tai tuomarin kanssa
erikseen sovitussa paikassa. Ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään
viimeisenä ilmoittautumispäivänä kunkin näyttelyn vastaanottajalle
normaalin näyttelyilmoittautumisen tapaan. Mikäli kasvattajakatselmointi
järjestetään erikseen, siitä tulee ilmoittaa vähintään kaksi viikkoa aiemmin
hallitukselle ja kasvattajanimikäsittelijälle.

Katselmointia ilmoitettaessa katselmoitavista eläimistä annetaan seuraavat
tiedot: nimi, rekisterinumero, sukupuoli, väri, rotu, vanhemmat, kasvattaja,
omistaja. Kasvattajakatselmointi on maksuton. Marsut voivat osallistua
samana päivänä pidettävään näyttelyyn normaalisti.

Kasvattajakatselmointiin osallistuvan on tulostettava katselmointikaavake
SMY:n kotisivuilta ja esitäytettävä marsujen tiedot kaavakkeeseen.
Kasvattaja saa katselmoitavasta ryhmästä laatuarvostelun: 1= Erinomainen,
2= Hyvä, 3= Välttävä, Hylätty. Tuomari voi lisäksi muutamalla sanalla
mainita ryhmän laadusta, sekä siitä mitä ominaisuuksia niissä tulisi
parantaa. Katselmoitavilla marsuilla ei saa olla hylkääviä virheitä.

Katselmoitava ryhmä on esitettävä kotimaiselle tuomarille. Mikäli näyttelyssä arvostelee ulkomainen tuomari, katselmoiva tuomari ilmoitetaan etukäteen tai arvotaan paikalla olevien kotimaisten tuomareiden kesken. Mikäli kotimaiset tuomarit ovat estyneitä suorittamasta kasvattajakatselmointia, voidaan poikkeustapauksessa anoa katselmointilupaa hallitukselta ulkomaalaiselle tuomarille.

Hylättyä eläintä ei saa esittää uudelleen. Hakija täyttää kasvattajanimianomuksen ja liittää
anomukseen yhden hyväksytyn katselmointikaavakkeen samasta väristä,
rodusta tai kuviosta.

Hakija maksaa kasvattajanimenkäsittelymaksun ja liittää kuitin anomuksen
mukaan. Anomus toimitetaan SMY:n kasvattajanimikäsittelijälle.
Kasvattajanimien käsittelijä säilyttää keskeneräisen tai puutteellisen
hakemuksen kuusi kuukautta arkistossa ja poistetaan käsittelystä, mikäli
kasvattajanimen anoja ei täydennä tietoja tänä aikana.
Kasvattajanimikäsittelijä ilmoittaa poistosta anojalle kirjallisesti. Mikäli
kasvattajanimen anoja haluaa uudelleen anoa kasvattajanimeä,
kasvattajanimikäsittelymaksu tulee maksaa uudelleen. SMY:n
kasvattajanimikäsittelijä ilmoittaa kasvattajanimen myöntämisestä hakijalle.
Kasvattajanimet julkaistaan SMY:n nettisivuilla ja Marsu Magazinessa.

ROTUJEN LISÄÄMINEN KASVATTAJANIMEN ALLE

Kasvattajanimellinen kasvattaja voi lisätä rotuja, värejä tai kuvioita
kasvattajalistalle kasvattajanimikäsittelijälle ilmoittamalla.

KASVATTAJANIMEN YLLÄPITO

Vuosittain vaaditaan: SMY:n jäsenyys on oltava voimassa ja jäsenmaksu
tulee olla maksettuna tammikuun loppuun mennessä. SMY:n hyväksymä
virallinen kasvattaja sitoutuu noudattamaan Suomen
eläinsuojelusäännöksiä ja yhdistyksen antamia ohjeita. Yhdistys ohjeistaa
kasvattajaa seuraavasti:

Marsun saa luovuttaa aikaisintaan 5 viikon ikäisenä, sekä suositellaan, että
luovutettavan poikasen paino on 300g. Jos kasvattajalla on marsun suku
tiedossa, suositellaan vahvasti, että kasvattaja luovuttaa myös marsun
sukutaulun. Kasvattaja ei saa myydä tai luovuttaa sairasta, toipilasta tai
mahdollisesti tiinettä marsua kertomatta tästä taholle, jolle marsu
luovutetaan.

Mikäli kasvattaja tuomitaan eläinsuojelurikkomuksesta tai
eläinsuojelurikoksesta, häneltä poistetaan kasvattajanimi ja hänet voidaan
erottaa yhdistyksestä. Mikäli kasvattaja rikkoo kasvattajasääntöjä, voi
hallitus antaa kasvattajalle huomautuksen tai varoituksen. Jos kasvattaja saa
useita huomautuksia, varoituksia tai hänen katsotaan käyttäytyneen
toistuvasti SMY:n hengen ja ohjeiden vastaisesti tai huonontaneen SMY:n
mainetta, hallitus voi evätä kasvattajanimen joko määräajaksi tai pysyvästi
tai erottaa kasvattajan yhdistyksestä.

MUUTA

Kasvattajalistassa julkaistaan aina vähintään etu- ja sukunimi. Muutoin
noudatetaan mitä tietosuojalaissa suositellaan. Kasvattajanimilistalle tulevat
muutokset tehdään SMY:n kasvattajanimikäsittelijälle. Hän ilmoittaa
muutoksista tarvittaville toimihenkilöille ja SMY:n hallitukselle.

KASVATUKSEN LOPETTAMINEN

Kasvatuksen loputtua kasvattajan tulee tehdä vapaamuotoinen ilmoitus
asiasta Suomen Marsuyhdistys ry:n kasvattajanimikäsittelijälle.

MAHDOLLISET MUUTOKSET

Kasvattajanimeä voi vaihtaa vain kerran, pätevistä syistä. Ilman syytä tullut
anomus hylätään. Anomus kasvattajanimen vaihtamisesta on toimitettava
kirjallisena Suomen Marsuyhdistys ry:n kasvattajanimikäsittelijälle.

Jos kasvattaja haluaa yhteisen kasvattajanimen toisen henkilön kanssa, tätä
tapausta koskevat myös em. säännöt. Uuden hakijan täytyy olla SMY:n jäsen
vähintään hakemista edeltävän koko kalenterivuoden ja haku

kalenterivuoden. Hakemukseen tulee myös liittää kasvattajanimen haltijan
kirjallinen suostumus uuden henkilön liittämisestä kasvattajanimen alle.

SERTIFIOITU KASVATTAJA

Sertifioitu kasvattaja -arvonimeä voi hakea kirjallisella hakemuksella
toimittamalla hallitukselle vahvistuksen Aluehallintovirastoon (AVI)
tehdystä ammattimaisen ja laajamittaisen eläintenpidon ilmoituksesta.
Lisäksi hallitukselle toimitetaan todistus hyväksytystä
valvontaeläinlääkärin/valvontaa tekevän eläinlääkärin
käynnistä/tarkastuksesta. Jos AVI katsoo, ettei
valvontaeläinlääkärin/valvontaa tekevän eläinlääkärin käynnille ole
perusteita, hallitukselle tulee toimittaa vapaamuotoinen kirjallinen
viranomaisen ilmoitus asiasta.