Näyttelysäännöt

SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN
Näitä sääntöjä noudatetaan 1.1.2023 lähtien kaikissa Suomen Marsuyhdistys ry:n (jatkossa SMY) järjestämissä näyttelyissä ja muissa SMY:n hyväksymissä näyttelyissä. Näiden sääntöjen lisäksi noudatetaan sitä mitä Suomen eläinsuojelulainsäädännössä määrätään. Marsujen turkkimuunnoksissa käytetään harrastuksessa yleisesti sovitusti rotu-nimikettä.

NÄYTTELYT
Näyttelyissä voidaan järjestää jyrsijöiden ja kanien ulkomuoto- ja lemmikkiluokkia sekä väliaikatapahtumia kaikille kaneille ja jyrsijöille.

NÄYTTELYJÄRJESTELYT

Jokaisella näyttelyllä tulee olla vastuullinen järjestäjä tai järjestäjiä. Smy:n hyväksymissä yhdistyksen omissa näyttelyissä vastuullinen järjestäjä vastaa näyttelyn talousarviosta ja sen pitävyydestä, näyttelyn sujuvuudesta, raportoinneista ja toimii mahdollisen toimikunnan vetäjänä ja näyttelyn toimihenkilöiden ohjaajana. Muiden yhdistyksen järjestämissä, Smy:n hyväksymissä näyttelyissä tulee olla nimettynä vastuuhenkilö Smy:lle, joka vastaa näyttelyn anomisesta, sujuvuudesta ja raportoinneista

Näyttelyt anotaan Smy:n hallitukselta vähintään 2 kk ennen järjestämispäivää. Vapaamuotoisesta anomuksesta tulee selvitä järjestäjätaho, vastuullinen järjestäjä tai järjestäjät, näyttelyn ajankohta, paikka, luokat, tuomarit, eläintarkastajat, budjettiarvio sekä tilan sopivuus marsunäyttelyyn. Budjettia ei vaadita muiden järjestäjätahojen näyttelystä.

VAHINKOTAPAUKSET
SMY:n näyttelyiden järjestäjinä toimivat kaikki hallituksen jäsenet ja muut mahdolliset, kutakin näyttelyä kohti osoitetut henkilöt. Järjestäjät, SMY tai tuomarit eivät vastaa eläimille, näytteilleasettajille, esineille, myyntituotteille tai yleisölle sattuneista vahingoista. Jokainen näytteilleasettaja on itse vastuussa aiheuttamastaan tai eläimensä aiheuttamasta vahingosta.

TUOMARIT
SMY:n sekä sen hyväksymissä näyttelyissä tuomarina toimivat SMY:n hyväksymät tuomarit. Tuomari ei saa arvostella omaa tai perheenjäsenensä eläintä. Ulkomaisten tuomareiden tulee omata vastaavat arvosteluoikeudet kotimaassaan. SMY suosittelee kotimaisista tuomareista ensisijaisesti niitä, jotka osallistuvat yhdistyksen vuosittaisiin jatkokoulutuksiin tai arvostelevat säännöllisesti näyttelyissä. SMY:n hallitus voi myöntää tähän sääntöön tarvittaessa poikkeuslupia.

NÄYTTELYYN ILMOITTAUTUMINEN
Näyttelyyn ilmoittaudutaan näyttelykutsun mukaisesti. SMY:n näyttelyissä eläin voi osallistua joko ulkomuotoluokkaan, lemmikkiluokkaan, väliaikakilpailuihin tai näihin kaikkiin. Näyttelyilmoittautumisen ajankohta katsotaan lähetysajan mukaan. Mikäli eläin on ilmoitettu osoitetun ajan jälkeen, voi ilmoittautumisten vastaanottaja katsoa ilmoittautumisen jälki-ilmoittautumiseksi tai evätä sen kokonaan.

Ulkomuotoluokkiin ilmoitettaessa Suomessa asuvan näytteilleasettajan omistuksessa olevalla marsulla pitää olla SMY:n myöntämä rekisterinumero. Ulkomaalaisessa omistuksessa oleva marsu tulee olla rekisteröity omassa maassaan, mikäli ko. maassa on puhdasrotuisten marsujen rekisteröintijärjestelmä.

Näyttelymaksun suuruus päätetään näyttelykohtaisesti ja se suoritetaan näyttelykutsussa mainitulla tavalla. Näyttelykutsussa mainittuja hintoja ei voida jälkikäteen muuttaa. Ilmoittautumismaksu maksetaan kaikista ilmoitetuista eläimistä huolimatta siitä, osallistuuko eläin tapahtumaan. Maksut voidaan periä myös jälkikäteen ja SMY voi määrätä henkilön näyttelykieltoon, kunnes maksut on suoritettu.

NÄYTTELYYN OSALLISTUMINEN
Ennen näyttelytilaan siirtymistä suoritetaan eläintentarkastus. Eläintentarkastuksen laajuus ja tapa vaihtelevat näyttelykohtaisesti. Eläintentarkastajia suositellaan olevan vähintään kaksi, joista yhden tulee olla suorittanut SMY:n eläintentarkastus-, lemmikkituomari- tai ulkomuototuomarikoulutus hyväksytysti. Eläin voidaan tarkastuksen yhteydessä hylätä tai kokonaan evätä sen pääsy näyttelyalueelle, jos sillä on loisia, se on kantava tai imettää, akuutisti sairas, todella aggressiivinen tai muuten kunnoltaan soveltumaton näyttelyyn. Muuten soveltumaton tarkoittaa myös hyvin stressaantunutta tai kivuliasta eläintä.  Eläimen hylkäävän päätöksen tekee vähintään kaksi eläintentarkastuskoulutuksen käynyttä henkilöä, joista vähintään toinen on eläintentarkastaja ja toinen voi olla muu näyttelyorganisaatiossa oleva eläintarkastuskoulutuksen käynyt henkilö, kuten tuomari, ja vähintään toisen täytyy olla täysi- ikäinen. Mikäli marsulla on paise, kysta tai kasvain, joka ei eritä tai ole ärsyyntynyt ja marsu ei muutoin vaikuta sairaalta tai stressaantuneelta, se voi osallistua näyttelyyn. Myyntieläimet tarkastetaan tapauskohtaisesti. Tarkastuksessa hylätyn eläimen näyttelymaksu pitää maksaa, eikä jo maksettua ilmoittautumismaksua makseta takaisin. Kastraattimarsujen näyttelyttäminen tai kilpailuttaminen on sallittua.

Eläimen turkkia ei saa käsitellä vierailla aineilla, jotka muuttavat sen alkuperäistä laatua tai väriä. Ulkomuotoluokassa pitkäkarvaisen marsun turkki ei saa olla leikattu tai huomattavan vahingoittunut. Turkin leikkaaminen on sallittu ulkomuotoluokissa vain klipattuluokkaan osallistuvilta marsuilta. Pitkäkarvaisten marsujen genitaalialueen turkin saa leikata tai ajella myös ulkomuotoluokkaan. Skinny- tai baldwin-rotuisten marsujen turkkia ei saa ajella, nyppiä tai muilla keinoin poistaa. Eläin ei saa olla lääkityksen alaisena.

Eläimet arvostellaan näyttelyluettelon mukaisessa tai tuomarin ilmoittamassa järjestyksessä. Näytteilleasettaja huolehtii siitä, että marsu on arvosteltavana oikeaan aikaan. Mikäli eläin ei tule arvosteltavaksi omalla vuorollaan, voi tuomari jättää eläimen kokonaan arvostelematta. Tällöin ilmoittautumismaksua ei makseta takaisin. Ulkomuotoluokka sijoitetaan kaikkien luokkien edelle, mikäli marsu on menossa useampiin luokkiin tai kilpailuihin yhtä aikaa.

Satiinien esittäminen, myyminen tai kilpailuttaminen on kielletty.

ILMOITTAUTUMISMAKSUN PALAUTTAMINEN
Näytteilleasettajan
suorittama ilmoittautumismaksu palautetaan, jos:

 • näyttely perutaan
 • näytteilleasettaja, hänen perheenjäsenensä, yhteisessä omistuksessa olevan eläimen toinen omistaja kutsutaan tuomariksi
 • omistaja tuomarinvaihdoksen tapahtuessa niin vaatii. Vaatimus tulee kuitenkin esittää ennen arvostelun alkua.
 • ilmoitettu marsu sairastuu tai kuolee ja siitä esitetään hallitukselle eläinlääkärin todistus. Tällöin näyttelymaksua ei tarvitse maksaa tai se hyvitetään.
 • ilmoitettu näytteilleasettaja / omistaja sairastuu tai kuolee, jolloin lääkärin todistus esitetään hallitukselle ja korvataan koko summa.

NÄYTTELYARVOSTELUSTA VALITTAMINEN
Tuomarin arvostelusta ja hänen antamastaan palkintosijasta ei voi valittaa, ellei tuomari ole toiminut sääntöjen vastaisesti. Valitus rikkomuksesta tehdään kirjallisesti kahden viikon kuluessa ko. näyttelystä SMY:n hallitukselle.

TUOMARIIN VAIKUTTAMINEN
Tuomaria ei saa häiritä arvostelun aikana.  Tuomarille on annettava työrauha eikä arvosteluun saa vaikuttaa. Näyttelypaikalla tulee noudattaa hyviä käytöstapoja sekä reilua kilpailuhenkeä.

MUU ULKOPUOLINEN TOIMINTA
SMY:n näyttelyissä on mahdollista myydä tuotteita. Tuotteita voivat myydä niin yksityisetkin henkilöt kuin yrityksetkin. Kauppaa ei saa suorittaa näyttelyalueella kierrellen. Myytävät tuotteet tulee sijoittaa sille erikseen varattuun paikkaan.  Myyntilupa tulee anoa vähintään kahta (2) viikkoa ennen näyttelyä vastuulliselta näyttelyjärjestäjältä(hallitukselta). Vastuullinen näyttelyjärjestäjä voi hyväksyä tai evätä myyntiluvan. Myyjä vastaa itse tuotteidensa turvallisuudesta.

KASVATTAJAKATSELMOINTI
Näyttelyissä voidaan suorittaa kasvattajakatselmointeja.

NÄYTTELYSÄÄNTÖJEN RIKKOMINEN
Henkilölle, joka rikkoo näitä sääntöjä tai hyvää tapaa, voidaan antaa suullinen tai kirjallinen huomautus, kirjallinen varoitus, määräaikainen näyttelykielto- ja toimintakielto tai erottaa yhdistyksestä. Sanktiosta voi tehdä kirjallisen valituksen SMY:n hallitukselle kahden viikon kuluttua sen vastaanottamisesta.

ULKOMUOTOLUOKKA
Ulkomuotoluokka on tarkoitettu puhdasrotuisille, rekisteröidyille marsuille, jotka arvostellaan rotumääritelmän mukaisesti. Mikäli marsu poikkeaa suuresti rotumääritelmän ihanteesta, voi tuomari halutessaan jättää marsun arvostelematta kokonaan tai osittain. Tällöin arvostelukaavakkeeseen merkitään EVA (Ei Voida Arvostella). Ulkomuotoluokissa marsut jaotellaan rotuihin, sekä lyhytkarvaiset rodut lisäksi väreihin ja kuvioihin.

Kilpailuluokat:
Poikasluokka: 2-3kk
Nuorten luokka: 4-5kk
Aikuisten luokka: 6-35kk
Veteraaniluokka: 36 kk –
Valioluokka – 6 kk – Muotovalio arvonimen saaneille marsuille
Klipattuluokka: 6kk –
Koestandardiluokka: 2kk –
Ei-standardiluokka: 2kk –
Kasvattajaluokka
Jalostusluokka

Valioluokka

Valmistuttuaan Suomen muotovalioksi marsu siirtyy kilpailuluokkaan nimeltä valioluokka. Kilpailuluokka on tarkoitettu vain Suomen muotovalioksi valmistuneille marsuille. Muun maan valio kilpailee Suomessa valioluokassa vasta valmistuttuaan Suomen muotovalioksi. Valioluokka arvostellaan viimeisen avoimen luokan jälkeen. Tuomari saa jakaa myös valioluokan marsuille sertifikaatteja ja kunniapalkintoja. Tämän jälkeen tuomari valitsee rotunsa parhaan (ROP)

Klipattuluokka
Klipattuluokka on tarkoitettu pitkäkarvaisille marsuille, joiden turkki on leikattu lyhyeksi. Turkin tulisi kuitenkin ylettyä näyttelylautaan. Klipattuluokkaan saavat marsut osallistua täytettyään 6 kk. Tässä luokassa eläimet jaetaan roduittain, mutta ei ikäluokkiin. Tuomari saa halutessaan jakaa sertifikaatteja ja kunniapalkintoja klipattuluokan marsuille. Klipattuluokan marsut ovat myös oikeutettuja osallistumaan bis-kisaan.

Koestandardi luokka
Koestadardiluokka on tarkoitettu marsuille, joiden rodut ovat vielä hyväksyttävinä viralliseen standardiin. Luokkaan ilmoitetun marsun tulee olla rekisteröity ja vähintään 2 kk. Luokassa eläimet jaetaan roduittain, mutta ei ikäluokkiin. Pitkäkarvaisten marsujen turkki ei saa olla leikattu tai huomattavan vahingoittunut. Pitkäkarvaisten marsujen genitaalialueen turkin saa leikata tai ajella.

Ei-standardiluokka
Tarkoitettu kaikille niille marsuille, joiden rodut eivät kuulu standardiin tai koestandardiin. Mikäli näytteilleasettaja haluaa ilmoittaa näyttelyyn ei-standardiin kuuluvan marsun, jota ei aiemmin ole Suomessa esitetty, tulee hänen toimittaa standarditoimikunnalle kuukautta ennen viimeistä ilmoittautumispäivää marsun rodusta suomen- tai englanninkielinen ohjeistus sekä mahdolliset lähteet, joista rotuun voidaan perehtyä. Luokkaan ilmoitetun marsun ei tarvitse olla rekisteröity. Marsun tulee olla vähintään 2 kk. Tässä luokassa eläimet jaetaan roduittain, mutta ei ikäluokkiin. Pitkäkarvaisten marsujen turkki ei saa olla leikattu tai huomattavan vahingoittunut. Pitkäkarvaisten marsujen genitaalialueen turkin saa leikata tai ajella.

Kasvattajaluokka
Kasvattajaluokka on tarkoitettu kasvattajanimen omaaville kasvattajanimellisille marsukasvattajille, jotka esittävät 2-4 samaa rotua olevaa, vähintään kahdesta poikueesta olevaa kasvattiaan ryhmänä. Kasvattajaluokassa Suomessa asuvalla kasvattajalla tulee olla Smy:n myöntämä kasvattajanimi. Kasvattajaluokan kaikkien eläinten on oltava kasvattajanimeltään samoja. Kasvattajaluokkaan osallistuvien eläinten täytyy osallistua samassa tapahtumassa ulkomuotoluokkiin.  Kasvattajan ei tarvitse itse olla näyttelypaikalla esittämässä ryhmää, vaan toinen näytteilleasettaja voi esittää kasvattajan puolesta ryhmän. Tällöin kasvattajan täytyy ilmoittaa ja maksaa ennakkoon ryhmä viimeiseen ennakkoilmoittautumispäivään mennessä kyseiseen näyttelyyn. Kasvattajaluokassa kasvattien ei tarvitse olla kasvattajan omistuksessa. Näyttelyyn ilmoitettu marsu on tuotava kasvattajaluokkaan, jos marsun kasvattaja niin vaatii. Kasvattaja saa esittää yhden ryhmän rotua kohden näyttelyssä. Kasvattajaluokkaan ei voi osallistua ei-standardi- marsuilla.

Jalostusluokka

Jalostusluokka on tarkoitettu jalostuseläimelle ja sen kahdelle eri poikueesta syntyneelle jälkeläiselle. Näyttelyyn ilmoitettu marsu on tuotava jalostusluokkaan, jos marsun kasvattaja niin vaatii. Jalostuseläimellä saa esittää yhden ryhmän näyttelyssä. Jalostusluokkaan osallistuvien eläinten täytyy osallistua samassa tapahtumassa ulkomuotoluokkiin. Jalostusluokassa jälkeläisten ei tarvitse olla kasvattajan omistuksessa.

Jalostusluokkaan ei voi osallistua ei-standardi- marsulla.

HYVÄKSYTYT RODUT, VÄRIT JA KUVIOT:

Lyhytkarvaiset rodut: Sileäkarvainen yksivärinen, sileäkarvainen kuvioitu, englannincrest yksivärinen, englannincrest kuvioitu, amerikancrest yksivärinen, amerikancrest kuvioitu.

Karkeakarvaiset ja karvattomat rodut: abessinialainen, rex, rex crest, teddy, skinny, baldwin

Pitkäkarvaiset rodut: sheltie, texel, peruaani, alpakka, coronet, merino, lunkaryanperuaani.

Hyväksytyt värit:

p.e. white, d.e. white, cream, buff, lemon, saffron p.e. golden, d.e.golden, red, beige, lilac, grey, chocolate, black.

Hyväksytyt kuviot:

 • silver agouti, golden agouti, cinnamon agouti, lemon agouti, orange agouti, buff agouti, saffron agouti, cream agouti, myös solid agouti muunnokset.
 • silver argente, golden argente, cinnamon argente, lemon argente, orange argente, buff argente, saffron argente, cream argente, myös solid argente muunnokset
 • grey silver argente, grey golden argente, grey lemon argente, myös solid agouti/argente muunnoksina.
 • roan (hyväksytyt agoutit, argentet, tortoishell, brindle sekä hyväksytyt värit valkoista lukuunottamatta).
 • himalaya (black, chocolate, beige, lilac, cinnamon agouti, silver agouti, cinnamon argente, silver argente).
 • tortoiseshell
 • tortoiseshell & white.
 • tricolor (mitkä tahansa kolme hyväksyttyä väriä, agoutia, argentea, paitsi black/red/white).
 • bicolor (mitkä tahansa kaksi hyväksyttyä väriä, agoutia, argentea, paitsi black/red).
 • dalmatialainen (hyväksytyt agoutit, argentet, tortoishell, brindle sekä värit valkoista lukuunottamatta).
 • dutch (hyväksytyt agoutit, argentet, tortoishell, brindle sekä värit valkoista lukuunottamatta).
 • tan (black, chocolate, lilac, grey ja beige).
 • fox (black, chocolate, lilac, grey ja beige).
 • otter (black, chocolate, lilac, grey ja beige).
 • harlekiini (black/cream, chocolate/cream).
 • magpie (black/white, chocolate/white).
 • brindle (black/red).
 • california

Hyväksytyt koe-standardi rodut:
ch-teddy, ch-teddy crest, lunkaryansheltie, lunkaryancoronet

Kaikki muut luetaan ei-standardi-roduiksi.

ULKOMUOTOLUOKISSA JAETTAVAT PALKINNOT JA PISTEET:

Rotunsa Paras eli ROP

ROP- sijoituksia jaetaan hyväksyttyjen rotujen ilmoittautumismäärän mukaan seuraavasti:

0-4 osallistujaa – ROP1 ja ROP2

5-9 osallistujaa-  ROP3

10-14 osallistujaa- ROP4

15-19 osallistujaa- ROP5

20-24 osallistujaa- ROP6

25-29 osallistujaa- ROP7

jne.

ROP 1- 8p.
ROP 2- 6p.
jokainen seuraava ROP sija- 4p.

Sertifikaatti – 10p.
Tuomari voi halutessaan jakaa hyväksyttyjen rotujen marsuille (poikas-, nuorten-, aikuisten-, veteraani-, valio- sekä klipattuluokan marsuille) sertifikaatteja, jos ne ansaitsevat muotovalion arvon. Jaettavien sertifikaattien lukumäärää ei ole rajoitettu.

Kunniamaininta (KUMA) – 5p.
Tuomari voi halutessaan jakaa haluamilleen marsuille kunniamaininnan niille marsuille, jotka eivät täytä muotovalion vaatimuksia.

Tuomarin suosikki
Tuomari voi halutessaan jakaa mieleiselleen marsulle Tuomarin Suosikki – palkinnon.

Best in Show (BIS)
Tuomarin valitsemat hyväksyttyjen rotujen poikas-, nuorten-, aikuisten, veteraani-,  valio- ja klipattuluokan marsut kutsutaan Best In Show – kilpailuun. Tuomari ei voi sijoittaa BIS-kilpailussa rotumuunnoksen ROP2:sta ROP1:n edelle tai kunniamaininnan saanutta tai pelkän ROP-sijoituksen saanutta marsua sertifikaatin saaneen marsun edelle. Koe- ja Ei-standardi luokkaan ilmoitettu marsu ei ole oikeutettu osallistumaan Best In Show-kilpailuun.

Muotovaliot

Marsu valmistuu Suomen Juniorimuotovalioksi (FI JMVA) kolmella sertifikaatilla, joiden tulee olla SMY:n hyväksymistä näyttelyistä. Sertifikaattien on oltava joko poikas- tai nuorten luokasta. Vain Suomessa myönnetyt sertifikaatit kelpaavat Suomen Juniorimuotovalion anomiseen. Sertifikaattien pitää olla vähintään kahdelta eri tuomarilta. Saatuaan yhden aikuisten tai veteraaniluokan sertifikaatin, FI JMVA marsun omistaja voi hakea marsulleen Suomen Muotovalion titteliä.

Mikäli marsu ei ole saanut FI JMVA titteliä, voi Suomessa rekisteröidyn marsun omistaja saatuaan 3 sertifikaattia vähintään kahdelta eri tuomarilta, joista vähintään yhden tulee olla aikuisten tai veteraani- luokasta, anoa marsulleen Suomen Muotovalio- titteliä (FI MVA).

Mikäli marsu on toisen Pohjoismaan tai Viron muotovalio, valmistuu se anomuksella Suomen Muotovalioksi saatuaan yhden sertifikaatin Suomessa.

Suomen Muotovalio marsu valmistuu Suomen Megamuotovalioksi (FI MMVA) kolmella valioluokasta saadulla sertifikaatilla sekä kolmella BIS-sijoituksella. Jos neljäs sertifikaatti ja BIS-sijoitus on saatu samassa tapahtumassa kuin valioitumiseen vaadittavat sertifikaatit, ne huomioidaan Megamuotovalion titteliä anottaessa.

BIS-sijoituksia jaetaan hyväksyttyjen rotujen ilmoittautumismäärän mukaan seuraavasti:

1-9 osallistujaa – BIS 1
10-19 osallistujaa – BIS 1-2
20-29 osallistujaa – BIS 1-3
30-39 osallistujaa – BIS 1-4
40-49 osallistujaa – BIS 1-5
50-59 osallistujaa – BIS 1-6
60-69 osallistujaa – BIS 1-7
70 tai enemmän – BIS 1-8

BIS I              16p. 
BIS II             14p.
BIS III           12p. 
BIS IV           10p. 
BIS V            8p. 
BIS VI           6p. 
BIS VII          4p. 
BIS VIII        2p. 

Kasvattajaluokassa palkitaan ilmoittautumismäärän mukaan seuraavasti:

1-3 osallistujaa palkitaan 1
4-6 osallistujaa palkitaan 2
7-9 osallistujaa palkitaan 3
10-12 osallistujaa palkitaan 4
13 tai enemmän palkitaan 5

Paras Kasvattaja 10p. 
2. Paras Kasvattaja    8p. 
3. Paras Kasvattaja    6p. 
4. Paras Kasvattaja    4p. 
5. Paras Kasvattaja    2p. 

Jalostusluokassa palkitaan ilmoittautumismäärän mukaan seuraavasti:

1-3 osallistujaa palkitaan 1
4-6 osallistujaa palkitaan 2
7-9 osallistujaa palkitaan 3
10-12 osallistujaa palkitaan 4
13 tai enemmän palkitaan 5

Paras Jalostuseläin        10p. (eläimen kasvattaja saa myös 10p.) 
2. Paras Jalostuseläin     8p. (eläimen kasvattaja saa myös 8p.) 
3. Paras Jalostuseläin     6p. (eläimen kasvattaja saa myös 6p.) 
4. Paras Jalostuseläin     4p. (eläimen kasvattaja saa myös 4p.) 
5. Paras Jalostuseläin     2p. (eläimen kasvattaja saa myös 2.) 

Klipattu luokka:

Paras Klipattu         8p. 
2. Paras Klipattu     6p. 

Tuomari voi halutessaan jakaa parhaalle Paras Klipattu ja toiseksi parhaalle Paras Klipattu 2 palkinnot.

Koe- ja Ei-standardi luokka:

Paras Koe-Standardi          8p. 
2. Paras Koe-Standardi      6p. 

Paras Ei-Standardi             8p. 
2. Paras Ei-Standardi         6p. 

Tuomari voi halutessaan jakaa parhaalle Paras Koe/Ei-standardi ja toiseksi parhaalle Paras Koe/Ei-standardi2 palkinnot.

Junior Best In Show –kilpailu järjestetään vähintään Juhlanäyttelyssä sekä Grand Galassa. Mikäli näyttelyssä järjestetään Junior Best In Show kilpailu, pitää se sisällään kaikki näyttelyluokat, klipattu-, ei-standardi- ja koestandardiluokkia lukuun ottamatta. Junior Best In Shown säännöt ja pisteytys ovat samat kuin tavallisessa Best In Show:ssa.

ULKOMUOTOLUOKISSA JAETTAVAT TITTELIT

Juhlanäyttelyn Best In Show – voittaja on oikeutettu käyttämään nimensä edessä JV – vuosiluku -titteliä. Best In Show Junior – voittaja on oikeutettu käyttämään nimensä edessä JJV -vuosiluku–titteliä.

Grand Galan Best In Show – voittajamarsu on oikeutettu käyttämään nimensä edessä GG – vuosi luku– titteliä. Best In Show Junior – voittaja on oikeutettu käyttämään nimensä edessä JGG – vuosiluku – titteliä.

Vuosiluku ilmoitetaan titteleissä aina vuosiluvun kahdella viimeisellä numerolla.

VUODEN VOITTAJA, VUODEN ROTUNSA PARAS, VUODEN JALOSTUSELÄIN, VUODEN KLIPATTU, VUODEN KOE-STANDARDI JA VUODEN EI-STANDARDI -KILPAILUT
Kilpailuaika on kalenterivuosi kerrallaan ja pisteitä jaetaan kaikista SMY:n tai sen hyväksymistä näyttelyistä. Tuloksiin huomioidaan marsun viisi eniten pisteitä kerännyttä näyttelyä. Kilpailut on tarkoitettu rekisteröidyille marsuille.

VUODEN KASVATTAJA -KILPAILU
Kilpailuaika on kalenterivuosi kerrallaan ja pisteitä jaetaan kaikista SMY:n tai sen hyväksymistä näyttelyistä. Tuloksiin huomioidaan kasvattajan viisi eniten pisteitä kerännyttä näyttelyä, sekä kaikki kasvattaja – ja jalostusluokista luokista saadut pisteet.

Vuosiluku ilmoitetaan tittelissä aina vuosiluvun kahdella viimeisellä numerolla.

Kilpailu on tarkoitettu vain SMY:n myöntämille kasvattajille sekä SMY:n rekisteröimille marsuille.

Titteleistä käytetään seuraavia lyhenteitä:
VUODEN VOITTAJA = VV – VV10 – vuosiluku
VUODEN ROTUNSA PARAS = VROP – vuosiluku
VUODEN KASVATTAJA = VK – vuosiluku
VUODEN JALOSTUSELÄIN = VJE – vuosiluku
VUODEN KLIPATTU = VKL – vuosiluku
VUODEN KOE-STANDARDI = VKS – vuosiluku
VUODEN EI-STANDARDI = VES – vuosiluku

Lemmikkiluokka

Lemmikkiluokka on avoin kaikille marsuille. Lemmikkiluokissa eläimen ei tarvitse olla rekisteröity. Arvostelussa kiinnitetään erityistä huomiota kuntoon, käsiteltävyyteen ja luonteeseen. SMY voi järjestää ns. Lemmikkinäyttelyitä, joihin voivat osallistua kaikki kanit ja jyrsijät.

Näyttelyissä voidaan jakaa seuraavia palkintoja:

Lemmikkimarsuille jaetaan
PLM palkinnot osallistumismäärän mukaan:

1-5 osallistujaa – jaetaan PLM1
6-10 osallistujaa – jaetaan PLM1-2
11-15 osallistujaa – jaetaan PLM1-3
16-20 osallistujaa – jaetaan PLM1-4
21-25 osallistujaa – jaetaan PLM1-5
26-30 osallistujaa – jaetaan PLM1-6
31-35 osallistujaa – jaetaan PLM1-7
36-40 osallistujaa – jaetaan PLM1-8
41-45 osallistujaa – jaetaan PLM1-9
46 osallistujaa tai enemmän – PLM1-10

Sijoja jaetaan maksimissaan kymmenen (10). PLM marsut palkitaan pistemäärän mukaan eli korkeimman pistemäärän saanut marsu voittaa jne. Jos useita marsuja on samoilla pisteillä, järjestys tapahtuu seuraavasti:

1. yleiskunto
2. käsiteltävyys
3. turkki
4. kynnet ja tassunpohjat
5. rasvarauhanen
6. viiden pisteen kohdat
7. tuomarin mielipide (ylempien pisteiden ollessa sama)
8. arvonta (ylempien pisteiden ollessa sama)

Paras Lemmikki Marsu (PLM) valinta on pidettävä, jos tuomareita on enemmän kuin yksi. Tällöin päätös tehdään yhdessä tuomareiden kesken ottaen kuitenkin pistemäärät huomioon. PLM-sijoille sijoittuneet marsut saavat itselleen Eliitti-kortin.

Lisäksi jaetaan Kunniamainintoja (KuMa) ja Kunniapalkintoja (KuPa). Tuomari voi halutessaan jakaa Tuomarin Suosikki-palkinnon ja mahdollisia lahjoituspalkintoja.

Kilpailuluokat:

Poikasluokka: 2-3kk
Nuortenluokka: 4-5kk
Aikuisten luokka: 6-35kk
Veteraaniluokka: 36 kk –

LEMMIKKILUOKISSA JAETTAVAT TITTELIT

Juhlanäyttelyn Paras Lemmikki Marsu – voittaja on oikeutettu käyttämään nimensä edessä JVL – vuosiluku -titteliä

Grand Galan Paras Lemmikki Marsu – voittaja on oikeutettu käyttämään nimensä edessä GGL – vuosiluku –titteliä

Eliittilemmikki ja MegaEliittilemmikki

Marsu valmistuu Suomen Eliittilemmikiksi (EL) kolmella Eliittikortilla. Vähintään yhden Eliittikortin on oltava aikuisten tai veteraaniluokasta, kaksi saa olla myönnetty poikas- tai nuortenluokasta. Marsu valmistuu Suomen MegaEliittiLemmikiksi (MEL) kolmella uudella Eliittikortilla. Kaikkien kolmen Eliittikortin on oltava aikuisten tai veteraaniluokasta. Jos marsun neljäs Eliittikortti on saatu samassa tapahtumassa kuin EL titteliin vaadittavat kortit, se huomioidaan MEL titteliä anottaessa.

Eliittikorttien pitää olla vähintään kahdelta eri tuomarilta. Eliittikorttien tulee olla SMY:n hyväksymistä näyttelystä. Vasta todistuksen saavuttua, on marsun nimen edessä oikeus käyttää EL-titteliä tai MEL- titteliä.

VUODEN VOITTAJA lemmikkikilpailu ja -pisteet
Kilpailuaika on kalenterivuosi kerrallaan ja pisteitä jaetaan kaikista SMY:n tai sen hyväksymistä näyttelyistä. Tuloksiin huomioidaan marsun kaikki näyttelyt.

VUODEN VOITTAJA LEMMIKKI
Sijoitetaan viisi eniten pisteitä lemmikkiluokissa vuoden aikana kerännyttä marsua VVL1 – VVL5 – vuosiluku

KuMa 5p.
KuPa 5p.
Tuomarin suosikki 3p.
PLM I 15p.
PLM II 14p.
PLM III 13p.
PLM IV 12p.
PLM V 11p.
PLM VI 10p.
PLM VII 9p.
PLM VIII 8p.
PLM VIV 7p.
PLM X 6p.