Yhdistyksen säännöt

Yhdistystä sitoo sen säännöt, joita tulee noudattaa.

Yhdistyksen säännöt on hyväksytty 22.10.2022 yhdistyksen syyskokouksessa.

Suomen Marsuyhdistys ry:n säännöt.

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Marsuyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Helsinki.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen toiminta käsittää koko maan. Sen tarkoituksena on saattaa yhteen marsuharrastajia ja edistää marsujen kasvatusta ja kehittää marsuharrastajien tietoja ja taitoja puhdasrotuisten marsujen kasvattamisessa, sekä luoda yhteyksiä muiden maiden vastaaviin yhdistyksiin ja kasvattajiin.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys julkaisee jäsenlehteä ja muita tiedotteita, järjestää näyttelyitä, valistus- ja tiedotustapahtumia, neuvontaa, koulutusta, ylläpitää verkkosivuja sekä toimii alansa asiantuntijana Suomessa.

3§ Yhdistyksen varojen hankinta

Toimintansa tukemiseksi yhdistys hankkii varoja perimällä jäsenmaksuja, joiden suuruuden määrää syyskokous. Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi järjestää näyttelyitä ja huvitapahtumia, keräyksiä, myyjäisiä ja arpajaisia. Yhdistys voi harjoittaa alansa julkaisu- ja kustannustoimintaa ja se voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

4§Jäsenet

Jäsen voi olla joko vuosi-, perhe-, ainais-, kunnia-, asiantuntija- tai yhteisöjäsen.

Vuosijäsen:

Vuosijäsen maksaa vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden määrää syyskokous.

Perhejäsen:

Hallitus voi hyväksyä perhejäseneksi henkilön, jonka perheenjäsen on jo yhdistyksen vuosijäsen. Perhejäsen ei saa ylimääräistä lehteä vaan talouteen, jossa on yksi vuosijäsen, toimitetaan yksi jäsenlehti/jäsenkirje. Tällöin perhejäsen maksaa vuosittaisen jäsenmaksun, jonka suuruuden määrää yhdistyksen syyskokous.

Ainaisjäsen:

Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä anomuksesta ainaisjäseniksi yksityisiä henkilöitä, jotka maksavat vuosijäsenen jäsenmaksun kymmenkertaisena yhdellä kertaa; sen jälkeen he ovat vapautettuja jäsenmaksusta.

Kunniajäsen:

Hallituksen esityksen perusteella yhdistyksen kokous voi kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

Asiantuntija-jäsen:

Hallitus voi kutsua asiantuntijajäseneksi henkilön, joka on ansioitunut marsujen palkintotuomarina tai muussa yhdistyksen alaan liittyvässä asiassa. Asiantuntijajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

Yhteisöjäsen:

Yhteisöjäseneksi voi liittyä hallituksen päätöksellä oikeuskelpoinen yhteisö. Yhteisöjäsenellä on yksi ääni yhdistyksen kokouksessa. Yhteisöjäsen maksaa vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden syyskokous määrää.

Jäsenen ero yhdistyksestä:

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä seuraavin perustein:

– Jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut.

– Jos jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä,

Erottamiseen tarvitaan päätösvaltaisen hallituksen yksimielinen päätös. Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole oikeutta sen varoihin ja hän menettää välittömästi jäsenetunsa ja -oikeutensa.

5§ Hallitus

Yhdistyksen taloutta ja asioita hoitaa syyskokouksen valitsema hallitus, jonka muodostavat puheenjohtaja ja vähintään neljä, mutta enintään kuusi (4-6) varsinaista jäsentä ja mahdollinen varajäsen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Rahastonhoitaja voi tarvittaessa olla myös hallituksen ulkopuolinen taho. Hallituksen jäsenten täytyy olla yhdistyksen jäseniä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen estyessään, varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä. Hallitus voi kokoontua myös puhelimitse tai kansainvälisen tietoliikenneverkon kautta. Hallitus voi nimetä avukseen toimikuntia ja toimihenkilöitä. Hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa. Hallitus voi tarvittaessa tehdä väliaikaisen päätöksen ennen seuraavaa varsinaista kokousta jos maailmantilanne tai muuttuneet olosuhteet uhkaa yhdistyksen taloudellista etua tai ilmenee ristiriitaisuutta yhdistyksen sääntöjen kanssa.

6§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

7§ Yhdistyksen tilikausi

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kahta viikkoa ennen kyseistä kokousta.

8§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. 

Virallinen kokouskutsu on toimitettava viimeistään (14) päivää ennen kokousta julkaisemalla kokouskutsu yhdistyksen kotisivuilla.

9§ Yhdistyksen kokoukset

Suomen Marsuyhdistys ry. kokoontuu vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen: Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta hallituksen määräämänä päivänä: vuosikokous ennen huhtikuun loppua ja syyskokous ennen marraskuun loppua. Yhdistys kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun yhdistyksenkokous niin päättää tai kun yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii hallitukselta määrätyn asian käsittelemistä varten. Kokouksessa on jokaisella 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä yksi (1) ääni, jota hän käyttää läsnä olevana tai valtuutettunsa kautta. Valtuutetulla voi olla enintään kahden (2) jäsenen antama valtakirja.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaistaan vaalit ja lippuäänestykset arvalla, muissa asioissa tulee päätökseksi puheenjohtajan mielipide.

10§ Yhdistyksen varsinaisissa kokouksissa käsiteltävät asiat

Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen esityslista
 5. Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätökseen perustuva selostus yhdistyksen taloudellisesta tilasta
 6. Tilintarkastajien lausunto ja tilinpäätöksen vahvistaminen. Vastuuvapauden myöntäminen edellisen toimintavuoden hallitukselle ja muille mahdollisille vastuuvelvollisille.
 7. Hallituksen tai varsinaisten jäsenten ja perhejäsenten esittämät, kokouskutsussa mainitut tai muut esille tulevat asiat
 8. Kokouksen päätös

Syyskokouksessa käsiteltävät asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään työjärjestys
 5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi vuodeksi
 6. Hallituksen muiden jäsenten valinta seuraavaksi vuodeksi
 7. Kahden tilintarkastajan ja heidän varamiestensä valinta
 8. Hallituksen seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvioehdotuksen hyväksyminen
 9. Seuraavan vuoden jäsenmaksujen määrääminen
 10. Hallituksen tai jäsenten esittämät, kokouskutsussa mainitut tai muut esille tulevat asiat.
 11. Kokouksen päätös

11§Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen sääntöjä voi muuttaa vain vuosi- tai syyskokouksessa vähintään 3/4 enemmistöllä annetuista äänistä.

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joista toisen on oltava vuosikokous. Kokousten välillä on oltava ainakin kuukausi. Purkamispäätöksen on kummassakin kokouksessa saatava vähintään 3/4 enemmistön annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen varat luovutetaan viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti näiden sääntöjen 2§:ssä mainittuun tarkoitukseen.

12§ Muutoin noudatettakoon, mitä yhdistyslaissa säädetään